‘กรมป่าไม้’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) เงินเดือน 18,000 บาท

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ .2554 และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท
  2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท
  4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา (ม.3) เงินเดือน 10,430 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 11,280 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 11,280 บาท

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
    วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี เงินเดือน 11,280 บาท

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม เงินเดือน 11,280 บาท

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เงินเดือน 13,800 บาท

8.ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา
มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน เงินเดือน 11,280 บาท

9.ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง เงินเดือน 11,280 บาท

10.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,280 บาท

11.ตำแหน่ง ช่างศิลป์ 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
เงินเดือน 11,280 บาท

12.ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 2 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เงินเดือน 11,280 บาท

13.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เงินเดือน 13,800 บาท

14.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เงินเดือน 13,800 บาท

15.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท

16.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชาเงินเดือน 18,000 บาท

17.ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท

18.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท

19.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เงินเดือน 18,000 บาท

20.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : กรมป่าไม้

Share the Post: