มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 91 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2563
ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 61 อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
– วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 35,700 บาท
– วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 29,750 บาท

2 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 22,500 บาท
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 17,250 บาท
– วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14,100 บาท
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 13,035 บาท

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (www.mbu.ac.th) แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ผู้สมัครตำแหน่งสายวิชาการ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 5 เลขที่ตำแหน่ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร
เลขที่ตำแหน่งละ 400 บาท

ข้อมูลจาก www.jobthaidd.com, www.mbu.ac.th

Share the Post: