บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางาน 61 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 24 มิถุนายน 2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทํางานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 61 อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3 สามารถทํางานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
5 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ แล้วเกินห้าปี
6 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
7 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการ การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะ เทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทํางาน)
9 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทําผิดวินัย ๒.๒ สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรง

ตามที่กําหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐาน
    ของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้น จากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด
  • ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลัง
    จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด และจะพิจารณาดําเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหา
ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3481,02104 3322,0 2104 4256
หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com

ประกาศรับสมัครฯ ดาวน์โหลด
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา ดาวน์โหลด

สมัครทางเว็บไซต์ : https://career.cattelecom.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลจาก www.cattelecom.com

Share the Post: