สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 8 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ

1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสํานักบริหารกองทุน
อัตราว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน
อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2 ตําแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสํานักบริหารกองทุน
อัตราว่าง 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักบริหารกองทุน
อัตราว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2563

ข้อมูลจาก job-108

Share the Post: