กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -28 ก.ค. 2563 รวม 52 อัตรา,

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉะน้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.252 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแห่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวส.ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัด

ช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

นักวิชาการเผยแพร่

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

นักวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม และสาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนรโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการป่าไม้

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

นักวิชาการเผยแพร่

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

นิติกร

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

ปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ รดน้ำ ดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ ขนกล้าไม้ ขนอุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ปฏิบัติงานตวจพื้นที่ ตรวจลาดตระเวน ให้ความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในเขตป่าสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระดับ ม.6 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่ง ส่งหนังสือราชการ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับ ปวช. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ พร้อมลงทะเบียนรับ-ส่ง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยงานสารบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับ ปวส. ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การำดเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบรปะมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัิตหน้าที่อื่นที่เกียวข้อง

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่างสำรวจ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแปลงสาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยการปรับปรุงดิน การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช ติดตามลและให้คำแนะนำในการส่งเสริมการป่าไม้ชุมชน และป่าไม้เกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบครือข่ายสารสนเทศ การพิมพ์หนังสือราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหารราชการทั่วไป มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผน และติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้ำคสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึงประเด็นปัญหาเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้องทางการบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีการวางรูปบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การส่งเสริมและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริาหรจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริาหรจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎมหายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม และความรู้ ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ทางสื่อมวลชน จัดทำสื่อ จัดนิทรรศการหรือหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรม สำรวจ เก็บรวบรวมเรียบเรียงข่าวสาร บทความ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานอ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกการใมช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการวิเคราะห์จัดทำแผนที่ให้ถูกต้อง ศึกษารวบรวมข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อจัดการหรือเตรียมคัดเลือกบริเวณที่จะทำแนผนที่ และ/หรือระบบสารสนเทศ จัดทำระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย การจัดทำแผนที่เชิงรหัสด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีจัดสร้างแผนที่สมัยใหม่ นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพรังวัดและคำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ต่างๆ งานสำรวจและวิจัยทรัพยากรป่าไม้และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

 • ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ระดับ ม.ต้น

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ปวช.

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง หังสือราชการ การลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ ปวส.

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบันชีทั่วไปของส่วนราชการ ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

ช่างสำรวจ

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานการเกษตร

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้การเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแปลงสาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การป่าไม้ชุมชน และป่าไม้เกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ อกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ
 • ความรู้อื่นๆ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึงประเด็นปัญหาเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานการเงิน การคลัง งบประมาณ
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการป่าไม้

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่วกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การอนุญาตด้านป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
 • การจัดทำแนงาน งบประมาณ และการติดตามและประเมินผล

นักวิชาการเผยแพร่

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา การออกแบบ การผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานด้านป่าไม้ และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติน้าที่

นักวิทยาศาสตร์

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรีู้ด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้ ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับงาด้านอื่นๆ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

นิติกร

 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 28 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป่าไม้
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ข้อมลจาก ehenx.com

THAI DATA HOSTING สุดยอด Cloud Web Hosting และ VPS
Share the Post: