ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
(เกรด 4 – 8)
ส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร |
(1) คุณวุฒิปริญญาตรี โท สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(2) อายุไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยง / กรอบการพัฒนาแบบจําลอง
เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางเครดิต / Big Data Analytics and Data Science / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ / หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
(4) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือ ด้านการวิเคราะห์
การเงินและสินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของสถาบัน
การเงิน ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
(5) มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม SAS / โปรแกรม
R/Rapid Miner /Python /Power BI หรือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น MS – SQL
Server หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ จัดการฐานข้อมูล
(6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
(7) สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

กําหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.go.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-1851, 0-2202-1265

ข้อมูลจาก www.job-108.com

Share the Post: