ใครว่างงาน เตรียมสมัครได้เลย จ้างทุกตำบล เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท

ล่าสุดเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

ครม.อนุมัติแล้ว จ้างงานใหม่ทุกตำบล รวมเกือบ 4 หมื่นคนทั่วประเทศ ให้เงิ นเดือนสูงสูด 15,000 บาท
รอประกาศหลักเกณฑ์และเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

  1. โครงการอาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 15,548 คน

(ยังไม่ทราบค่าจ้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 กันย ายน 2564

  1. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการทุกตำบล ตำบลละ 2 คน รวมจำนวน 14,540 คน

อัตราค่ าจ้างเดือนละ 15,000 บ าท ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 กันย ายน 2564

  1. โครงการเฝ้า ร ะวั ง สร้างแนวกันไ ฟ สร้างรา ยได้ชุมชน จำนวน 9,137 คน

อัตราค่ าจ้าง 300 บ าทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ รา ยละเอียดโครงการจ้างงาน เพิ่มรา ยได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม.

และประกาศให้ทราบต่อไป โดยจะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน

เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่าง ๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงิ นกู้ เพื่อไม่ให้เกิ ด

การซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. อนุมัติโครงการอาสาสมัค รบริบ าลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ของกรมส่ ง เ ส ริ ม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเ งินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบ าท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค.2563-ก.ย. 2564

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิ ดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบ าลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในห มู ่บ้ านหรือชุมชนได้

กระจายรา ยได้ให้ประชาชน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบ าลในสถาน

ประกอบการและนักบริบ าลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

และให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่ า งกาย จิตใจ

อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่ าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรั กษ า

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ การเพิ่มรา ยได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

จำนวน 932.88 ล้านบ าท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน

และเกิ ดนักบริบ าลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

  1. อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

วงเงิ นไม่เกิน 2,701.87 ล้านบ าท ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนส.ค.2563-ก.ย.2564

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิ ดการจ้างงานในทุกตำบล

ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน

เกิ ดมูลค่ าทางเศร ษฐกิจมูลค่ ากว่า 2,701.87 ล้านบ าท

กระจายลงพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base)

ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทในทุกระดับ

เช่น แผนพัฒนาห มู ่บ้ าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่

ส่วนประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน

ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่ าจ้างเดือนละ 15,000 บ าท

ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่ า 2,611.8 ล้านบ าท

เกิ ดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base)

ที่มีประสิทธิภาพ และเกิ ดการกระจายร ายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

  1. อนุมัติโครงการเฝ้าระวั งสร้างแนวกันไฟ สร้างรา ยได้ชุมชน

ของกรมอุทย านแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วงเงิ นไม่เกิน 246.69 ล้านบ าท ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนก.ค.2563-พ.ค.2564

โดยวัตถุประสงค์โครงการนี้ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิด

การจ้างงานและสร้างรา ยได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน

โดยได้รับอัตราค่ าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 300 บ าทต่อวัน

เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน เฝ้าร ะวั งและลดความ เ สี่ ย ง

จากการเกิ ดไฟป่า และ3.เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาไฟป่า

ส่วนประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สร้างรา ยได้ให้แก่ประชาชน

รวม 246.69 ล้านบ าท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

Share the Post: