บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา

บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักคอมพิวเตอร์ (บุคคลภายนอก) จำนวน 7 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer Information,Computer InformationSystem,Computer Science,Information Technology,Internet and E-CommerceTechnology, Internet and Multimedia Engineering หรือสาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง วิศวกร (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง นักการตลาด (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการตลาด

4.ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

5.ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภันฑ์ (เฉพาะลูกจ้างนิติบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ

วิธีการการรับสมัคร ให้ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.tot.co.th

Share the Post: