กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ อาสาสมัคร

วันนี้มีงานราชการดีมาบอก จะเปิดรับ วันที่ 1-10 กันยายน 2563
กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ อาสาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-บุคคลพลเรือนชาย/หญิง 18-30 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม 3
-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

หลักฐานการสมัคร (เอกสารหลักฐาน ให้นำตัวจริงมาในวันที่สมัครด้วย)
-บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
-ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/บิดา/มารดาพร้อมสำเนา 2 ชุด
-คุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา 2 ชุด
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 6 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

วันเวลาในการรับสมัคร และคัดเลือกดังนี้
-เปิดรับสมัครในวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 -13 กันยายน 2563 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมสัมภาษณ์บุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบและความสามารถพิเศษ
-ประกาศผลและตรวจร่างกายในวันที่ 14-15 กันยายน 2563

สถานที่สมัคร
กรมทหารพรานที่ 11 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โทร 073-585-4114

ข้อมูลจาก สอบ ตำรวจ เรียบเรียงโดย 2benews

Share the Post: