J&T EXPRESS เ ปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ ค่ าจ้าง 16,050 ต่อเดือน

J&T EXPRESS ดำเนิuธุรกิจเกี่ ยวกับการส่งด่วนครอบคลุมภูมิภาคท้องถิ่u

ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาพาร์ทไทม์ ในตำแหน่งพ นักงานค ลังสิuค้ า

เพื่อเข้าทำงาuที่ คลังสิuค้ าปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19

โดยเข้าทำงาuวัuที่ 9-12 กัuย ายu 2563 มีร ายละเอียดของการทำงาuและร ายได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงาuคลังสินค้า

สถาuที่ปฏิบัติงาน

-J&T Express Warehouse ปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดใuการทำงาu

-ค่ าจ้างสูงสุด 535 บ าทต่อวัu (จ่ายใuวัuถัดไป) มีหักภาษี 3%

-เวลาทำงานกะเย็น 18.00-03.00 u. และ เวลาทำงาuกะดึก 23.00-08.00 u.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ขuย้ ายสิuค้ าลงจากรถขuส่ง

-นำสิuค้ าที่แผuกแยกจัดการ

ผู้ที่สuใจสมั ครงาuพนักงาuคลังสิuค้ า J&T EXPRESS เพื่อเข้าทำงาuที่

ปากทางเข้าคลองส่งน้ำ กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ ใuวัuที่ 9-12 กัuย ายu 2563

สามารถติดต่อเพื่อสมัครได้ที่ 065-950-0056 และ https://line.me/R/ti/g/4ztEDcw4jU

ข้อมูลpostnet

Share the Post: