บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

– รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า
– BQM Self Assessment Audit
– ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process)
– ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP
– ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ
– จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน
– รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP
– ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001)
– ร่วมกับจัดซื้อในการประเมิน Supplier เรื่องการจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน Raw Material Specification
– รับมอบหมายงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา เช่น พิจารณาและประเมินผล อนุมัติเบื้องต้น OT, ใบลา เป็นต้น
– ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบงานของพนักงานปฏิบัติการส่วนงานสุขาภิบาล รวมถึงควบคุมงานทางด้านความสะอาดภายในไลน์การผลิต โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม Procedure และ Work Instruction ของสายธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้


สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: