กศจ.ตราด รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 106 อัตรา

กศจ.ตราด รับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 106 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 106 อัตรา
1. คณิตศาสตร์ 16 อัตรา
2. ภาษาไทย 16 อัตรา
3. ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา
4. ภาษาจีน 1 อัตรา
5. ภาษาเขมร 1 อัตรา
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา
7. ฟิสิกส์ 1 อัตรา
8. เคมี 1 อัตรา
9. ชีววิทยา 1 อัตรา
10. สังคมศึกษา 3 อัตรา
11. พลศึกษา 2 อัตรา
12. ดนตรีศึกษา 2 อัตรา
13. ดนตรีไทย 1 อัตรา
14. ดนตรีสากล 1 อัตรา
15. นาฏศิลป์ 3 อัตรา
16. คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
17. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
18. เกษตร 6 อัตรา
19. คหกรรม 1 อัตรา
20. ประถมศึกษา 3 อัตรา
21. ปฐมวัย 21 อัตรา
22. แนะแนว 3 อัตรา

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
2.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
2.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)

* มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
* มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
กรณีผู้สอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 – 3.3 แล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวัน สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือ ส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด
* ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัคร ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครที่ http://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยให้ลงทะเบียนสมัครได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

เอกสารประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: