บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2564

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่จะบรรจุ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
3) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่าน การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ
3.1 เกณฑ์ผ่านการ ทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
4) มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7) มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8) มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 4
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 40
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 433
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 120
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 500
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 48
MU ELTคะแนนไม่ต่ำกว่า 70

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (สมัครออนไลน์)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม [email protected]

อ่านประกาศ

Share the Post: