สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานกิจกรรมบำบัด ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่หน่วยงานเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาสังคมสงเคราะห์หรือมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชาย/หญิง  2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติงานพัสดุ ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยการ เลขานุการ และมีความรู้ความสามารถในงานธุรการ และสารบรรณ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพิมพ์และบันทึกข้อมูล ชาย/หญิง  1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสอนและดูแลผู้รับบริการ เพศชาย  1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีประสบการณ์การ ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

9.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพศชาย  2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับใบอนุญาตขับ รถยนต์ตามกฎหมายหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้ความชำนาญใน การขับรถยนต์

10.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานช่วยการพยาบาล ชาย/หญิง  3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่เกี่ยวกับลักษณะงานในหน้าที่โดยมี ใบรับรองจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน

11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานครัว ชาย/หญิง  3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือมีความรู้ความสามารถและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตทีเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms เปิดรับสมัครในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. และ ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: