มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20641 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักวิจัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 2145 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,880 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

3. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20687 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20725 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท และเงินค่าวิชาชีพโดยต้องได้รับ ใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรตามกฎหมาย หรือได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร หรือบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับสากล หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงาน ของมหาวิทยาลัย 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบ สารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20738 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท และเงินค่าวิชาชีพโดยต้องได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรตามกฎหมาย หรือได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร หรือบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับสากล หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในงานของมหาวิทยาลัย 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบ สารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20762 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20786 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20018 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

9. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20069 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน

10. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20084 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน

11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20110 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,880 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20118 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,880 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

13. สถาปนิกปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20127 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท และเงินค่าวิชาชีพ โดยต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ใบอนุญาตไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตไม่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอน) และ ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว ดังนี้
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 3,000 บาท – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 5,000 บาท – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

14. บุคลากรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20148 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

15. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20203 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 21689 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

เงื่อนไขของตำแหน่ง
1.ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาที่แสดงระดับความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) ดังนี้

  • TOEFL ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
  • PBT 350
  • CBT 70
  • IBT 30
  • ITP 350
  • IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3
  • TOEIC ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 400
  • RMUTP English Proficiency Test ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 50 โดยผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันภาษาด้วย ตัวเองเพื่อสมัครทดสอบ และผลทดสอบต้องมีผลก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

2. สำหรับบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: