สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา

ประกาศกรมการแพทย์  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่องที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากาย อุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์
– ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์  1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล  2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

4.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  7 อัตรา เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

5.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (เพศหญิง)  1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรปลายสายสามัญ

6.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร  2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 23 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: