มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564

รับสมัคร 381 อัตรา เชียงใหม่ 243 อัตรา แม่ฮ่องสอน 138 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. ประชาชน (87 อัตรา) 9,000 บาท/เดือน (งวด)
– สัญชาติไทย
– อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
– ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
– ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2. บัญฑิตจบใหม่ (208 อัตรา) 15,000 บาท/เดือน (งวด)
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา
– มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
– ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
– ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3. นักศึกษา (86 อัตรา) 5,000 บาท/เดือน (งวด)
– สัญชาติไทย
– เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
– มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
– ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน
– ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่..

รายละเอียดการรับสมัคร และสมัคร Online ได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือสแกน QR Code

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กองนโยบายและแผน ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0 5388 5370 กองบริหารงานบุคคล 0 5388 5330 หรือ 0 5388 5332

ไฟล์ประกาศ

Share the Post: