สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร

2.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

3.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)  2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมยานยนต์ หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

4.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5.ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมปิโตรเคมี หรือทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

6.ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์)  3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

7.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

8.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา
การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: