เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 91 อัตรา

ประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 91 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนิติกร (กองการเจ้าหน้าที่)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยนักสันทนาการ (สำนักการศึกษา)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (สำนักสาธารณสุขฯ)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ผู้ช่วยครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย (สำนักการศึกษา)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาสาขาอนุบาลหรือปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู ในกรณียังไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ , ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่ครูสภาออกให้ไปพลางก่อนได้

6. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (แขวงเม็งราย)  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล) 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท/เดือน

  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักช่าง) 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (โรงพยาบาล) 1 อัตรา
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการเจ้าหน้าที่) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

9. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (สำนักช่าง)  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (สำนักช่าง)  2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (สำนักช่าง) 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (แขวงนครพิงค์) 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (สำนักช่าง)  2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาด กลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมาย

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักช่าง)  3 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย

4. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สำนักปลัดเทศบาล) 5 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สำนักช่าง) 4 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สำนักสาธารณสุขฯ) 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (สำนักการศึกษา) 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (แขวงนครพิงค์) 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (แขวงกาวิละ) 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

5. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) (สำนักปลัดเทศบาล)  3 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

6. พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทักษะ) (สำนักสาธารสุขฯ)  1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)  2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่า

2. คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 4 อัตรา
คนงานทั่วไป (สำนักคลัง) 1 อัตรา
คนงานทั่วไป (สำนักช่าง) 10 อัตรา
คนงานทั่วไป (สำนักสาธารณสุขฯ) 5 อัตรา
คนงานทั่วไป (สำนักการศึกษา) 2 อัตรา
คนงานทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) 1 อัตรา
คนงานทั่วไป (กองการเจ้าหน้าที่)1 อัตรา
คนงานทั่วไป (แขวงนครพิงค์) 2 อัตรา
คนงานทั่วไป (แขวงกาวิละ) 1 อัตรา
คนงานทั่วไป (แขวงศรีวิชัย) 2 อัตรา
คนงานทั่วไป (แขวงเม็งราย) 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

3. นักการ (แขวงศรีวิชัย)  1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

4. ภารโรง (แขวงกาวิละ) 1 อัตรา
ภารโรง (สำนักการศึกษา) 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

5. พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักสาธารสุขฯ) 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักการศึกษา) 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

6. พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล)  2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ น้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของ ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

7. คนงานประจำเรือ (สำนักปลัดเทศบาล)  1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

8. เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (สำนักคลัง)  3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

9. ช่างยนต์ (สำนักช่าง)  2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

10. คนสวน (สำนักช่าง)  1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถสมัครทางระบบออนไลน์ เท่านั้น จากทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ www.cmcity.go.th (ให้ปฏิบัติตามคู่มือการแนะนำการรับ สมัครสรรหาและเลือกสรรอย่างเคร่งครัด) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: