การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร 10 ตำแหน่ง 67 อัตรา 7–13 มกราคม 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับ 10 ตำแหน่ง 67 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สมัครออน์ไลน์ สมัครได้ ภายในวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ PEA เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565

เปิดรับ 10 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี

1. วิศวกร (ไฟฟ้า)

2. วิศวกร (เครื่องกล)

3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล

5. นิติกร

6. นิติกร (มีประสบการณ์)

7. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9. พนักงานช่าง (เครื่องกล)

10. พนักงานช่าง (โลหะ)

ตำแหน่ง วิศวกร ยกเว้น วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์และไม่อนุโลมให้ใช้หนังสือ รับรองจากสภาวิศวกรในการสมัคร ทุกกรณี

เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรี

ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
-TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

– TOEFL
แบบ IBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
แบบ CBT ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน

-IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
-TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
-CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด โดยผลคะแนนต้องมีอายุ ไม่เกิน 1ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ถึงวันที่สมัคร ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date)

รายละเอียดเพิ่มเติม (สามารถอ่านได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565) รับสมัครและแนบเอกสาร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
job.pea.co.th
– แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02590 5857 E-mail : [email protected]

Share the Post: