ข่าวดี! เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) 2,402 อัตรา

ข่าวดี เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) 2,402 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. แพทย์จำนวน 55 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา
4. เภสัชกร 9 อัตรา
5. นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา
6. นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา
7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2565