โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน โรงเรียนประจำได้ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวัน เวลา ราชการ)
***ให้นำผลการตรวจ ATK แสดงที่หน้าป้อมยามก่อนเข้ามาในโรงเรียน

ประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: