มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 2 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2565

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565

1.1 พลขับรถ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
1.2 พลดุริยางค์ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 021) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือ จากที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่าที่กำหนดมาเรียกร้องขอรับสิทธิ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการทุพพลภาพและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการ รับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร)
2.6 ไม่มีรอยสักให้เห็นชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬา ของหน่วย (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น, กางเกงกีฬาขาสั้นหรือเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร และคณะกรรมการ ตรวจร่างกาย และตรวจโรค
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ
2.10 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.11 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้ง ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 18 จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุ ในภายหลังได้
2.12 ยินยอมให้หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบทัศนคติ และตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นด้วย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่งตามข้อ 1.1
3.1.1 เป็นทหารกองหนุน ชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (วิธีนับอายุนับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น พุทธศักราชที่เกิดนั้น)
3.1.2 สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3.1.3 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย

3.2 ตำแหน่งตามข้อ 1.2
3.2.1 เป็นบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือทหารกองหนุน ชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (วิธีนับอายุนับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ถ้าเกิดพุทธศักราช ใดให้ถือว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น)
3.2.2 มีความรู้ทางทฤษฎีดนตรี และสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรี สากลได้ ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1630 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: