สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 160 อัตรา

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 160 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 160 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท **อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ**

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 รวมทั้งต้องมี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตามมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.2 ลักษณะต้องห้าม
3.2.1 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
3.2.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หรือตามกฎหมายอื่น
3.2.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย จากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 หรือ ตามกฎหมายอื่น
3.2.4 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.3.2 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชา ทหารชั้นปีที่ 3
3.3.3 พระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันตามความ ในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุหรือสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบ คัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.3.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติครบถ้วน ภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเป็นเอกสาร ปลอม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและ แต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารปลอมจะถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนัก เทศกิจ http://www.bangkok.go.th/citylaw หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาค บ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ 14 – 16 พฤษภาคม 2565) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: