มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท + ค่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

**ประสบการณ์ ประสบการณ์ด้านเอกสาร 1 ปีขึ้นไป**

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
สืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย Internet ระบบสารสนเทศ และสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้.

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป

ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36

การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: