มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 36 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 24,700 บาท
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
3.1 ตำแหน่งที่รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
3.1.1 อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
3.1.2 มีผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการหรือบทความวิจัย) ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 ฐาน 2 หรือ วารสารระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus อย่างน้อย 3 รายการ โดยต้องมี 1 รายการเป็นผลงานวิจัย ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3.2 ตำแหน่งที่รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
3.2.1 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
3.2.2 มีผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการหรือบทความวิจัย) ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 หรือ ฐาน 2 หรือ วารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้สมัครจะต้องมี คุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณวุฒิทางการศึกษาดังกล่าวได้รับการรับรองจาก ก.พ. โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิธีการรับสมัคร
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
(1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย https://www.mbu.ac.th/ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.mbu.ac.th/

(2) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
(3) ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมลของกองบริหารทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [email protected]
(4) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.

1. คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตร – ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – ภาษาบาลีสันสกฤต และ พระไตรปิฎกศึกษา 1 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาบาลี, วรรณคดีบาลี สันสกฤต, ภาษาสันสกฤต, พุทธศาสน์ศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตร – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ – รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา – รัฐศาสตร์ 1 อัตรา
ปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รัฐศาสตร์, การปกครอง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วิทยาเขตอีสาน (ขอนแก่น)
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ – ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา – การสอนภาษาไทย 2 อัตรา
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย, ภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วิทยาเขตอีสาน (ขอนแก่น)
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 2 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์

5. วิทยาเขตอีสาน (ขอนแก่น)
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การสอนภาษาไทย (4 ปี) 2 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย, ภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาตรี ด้านสาขาวิชาการสอน ภาษาไทย หรือสาขาวิชาภาษาไทย

6. วิทยาเขตอีสาน (ขอนแก่น)
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) 1 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ด้านสาขาวิชาการสอน ภาษาอังกฤษ

7. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (นครศรีธรรมราช)
หลักสูตร – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา – พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2 อัตรา
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, การสอนพระพุทธศาสนา พุทธศาสนา, พุทธจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช (นครศรีธรรมราช)
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ – รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา – รัฐศาสตร์ 1 อัตรา
ปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, รัฐศาสตร์, การปกครอง, หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การประถมศึกษา 1 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. วิทยาเขตร้อยเอ็ด
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 1 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

11. วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เลย)
หลักสูตร – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ – รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา – รัฐศาสตร์ 2 อัตรา
ปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รัฐศาสตร์, การปกครอง, หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. มหาปชาบดี เถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)
หลักสูตร – ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – การสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) 1 อัตรา
ปริญญาโท ในสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, การสอนพระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พุทธจิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

13. มหาปชาบดี เถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (นครราชสีมา)
หลักสูตร – ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 อัตรา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์, ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร, ภาษา และวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาเพื่อการ สื่อสาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพ และสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินและบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, บริหารธุรกิจด้านการบัญชี, บริหารธุรกิจด้านการเงิน, เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ การเงิน
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน การเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, ด้านการบัญชี
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือ
– มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

6 นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (วิทยาเขตล้านนา/เชียงใหม่)
– มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ, เทคนิควิศวกรรมโยธา, เทคนิคการจัดการ งานก่อสร้าง, เทคนิคสถาปัตยกรรม, โยธา, สำรวจ, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าจ้าง
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,184 บาท
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง 12,090 บาท

– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้าง 9,906 บาท

1.2 สายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
1.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา วิทยาเขตอีสาน (ขอนแก่น)
อายุ อายุ 25 – 15 ปี นับถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในการขับ รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ต้องทำงานเป็นทีม หรือทำงานนอกเวลา ราชการ และไปค้างคืนนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน ๆ ขับรถยนต์ให้บริการทุกประเภท (รถเก๋ง, รถตู้) ดูแล และซ่อมบำรุงรักษารถที่ตนเอง รับผิดชอบ ช่วยเหลืองานซ่อม และบำรุงรักษารถคันอื่น ๆ รับ – ส่ง เอกสารต่าง ๆ ของงานประสานงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อหน้าที่ มีใจรักในการบริการ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2.2 ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 6 อัตรา
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาสงขลา 1 อัตรา
วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เลย) 2 อัตรา
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี 1 อัตรา
วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2 อัตรา
อายุ อายุ 25 – 55 ปี นับถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2565
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักการภารโรง
– มีความรู้ความสามารถในการรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย รวมทั้งการนำส่งหนังสือเอกสารพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงาน มีความประพฤติ เรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อหน้าที่มีใจรักในการบริการ หากมี ประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าจ้าง
– ตำแหน่งพนักงานขับรถ อัตราค่าจ้าง 10,640 บาท
– ตำแหน่งนักการภารโรง อัตราค่าจ้าง 9,674 บาท

วิธีการรับสมัคร
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
(1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย https://www.mbu.ac.th/ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.mbu.ac.th/

(2) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
(3) ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมลของกองบริหารทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [email protected]
(4) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะปิดรับ สมัครในเวลา 16.30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ตำแหน่ง ครู สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างต่อเดือน 15,184 บาท

1. ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา (พระภิกษุ)
– คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
– มีใบประกอบวิชาชีพครู
– เป็นเปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป

2. ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์, การศึกษาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตรศึกษา หรือการสอน คณิตศาสตร์
– มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปะ, ศิลปศึกษา หรือการสอน ศิลปะ
– มีใบประกอบวิชาชีพครู

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
(1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย https://www.mbu.ac.th/ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://hr.mbu.ac.th/
(2) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
(3) ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมลของกองบริหารทรัพยากร บุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [email protected]
(4) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.

Share the Post: