ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 250 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ประจำปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 250 อัตรา(วุฒิ ปวช.-ป.ตรี) ประจำปี 2565

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำาสาข ในสังก้ด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสำปาง ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ละสาขา จำนวน 14 สาขา จำนวน 250 อัตรา

โดยหลักกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการสมัคร ตังนี้

1.ลักษณะงามทีมอบหมายให้ปฏิปัติ
ทำหน้าที่อำนวยความสะควกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสติการแห่งรัฐ ปี 2565
ให้ศาแนะนำแก่ประชาชนทีมาลงทะเบียน ปันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2 ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่จ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวย.
3 ต้องเป็นผู้มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่สาชา หรือใกล้เยง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเตินทางได้สะดวก
4 เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามรถอสารและถ่ายทอดความรู้ ธิบายชั้นตอนการลงทะเบียนและกรตรวจสอบเอกสารประกอบกรลงทะเบียนเบื้องต้น
5 สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบปัตรประชาน และอุปกรณ์ โ ที่เกี่ยวข้องใต้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
6 สามารถใช้งาน Web Application ได้เปิ่นอย่างดี
7 มี E-mall และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อโต้
8 เป็นบุคคลที่ชนาคารจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามรถที่จะปฏิปัติงาน ส้มภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ปันทึกข้อมูลตัวยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้
9 ต้องไห่รับว้คนป้องกันไวรัสโควิด19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
10 หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิปัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าจ้าง
1 กรณีปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
2 กรณีประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
3 กรณีประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช. ไม่ต่ำกว่าเตือนละ 9,400 บาท

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมปัติตามที่ขนาคารกำหนด แจ้งความประสงค์ให้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 บ. ณ ธ.ก.ส.สาขาตาม
ภูมิสำเนาหรือที่ต้องการปฏิปัติงาน เพียง 1 สาขา (หากพนว่าสมัตรมากกว่า 1 สาขา และได้รับตัดเลือก
ธนาคารขอตัดสิทธิ์ในการสมัครตังกล่าว และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1) สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2) สำเนาปัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4) เอกสารจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) เอกสารเปลี่ยนซื้อ – สกุล (ถ้ามี)
6) เอกสารรับรองการได้รับวัคนป้องกันไวรัสโควิด19

อ่านประกาศ
Share the Post: