Site icon สาระน่ารู้

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา หมวดต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ

คำศัพท์เหล่านี้คัดมาแล้วว่าเป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มเรียน และต้องจดจำให้ได้นะครับ มีทั้งคำอ่านและคำแปลให้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางว่ามันอ่านว่าอย่างไร อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้ทุกคำ แต่ก็ถือว่าถ้าอ่านตามนี้ฝรั่งเขาก็ฟังออกอยู่หรอกว่าเราพูดอะไร (มี 1000 คำ เดี๋ยวทยอยพิมพ์ให้จนครับนะครับ)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด a

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
2 able เอ๊เบิล สามารถ
3 about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
4 above อะบัฝ เหนือ
5 act แอ๊คท แสดง
6 add แอด บวก, เพิ่ม
7 afraid อะเฟร๊ด กลัว
8 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
9 again อะเกน อีกครั้ง
10 against อะเก๊นสท ต้าน, พิง
11 age เอจ อายุ
12 ago อะโก …มาแล้ว
13 agree อะกรี เห็นด้วย
14 air แอ อากาศ
15 all ออล ทั้งหมด
16 allow อะล๊าว อนุญาต
17 also อ๊อลโซ ด้วย, เช่นกัน
18 always อ๊อลเวส เสมอ
19 am แอม เป็น อยู่ คือ
20 among อะมั๊ง ระหว่าง
21 an แอน หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
22 and แอนด และ
23 anger แอ๊งเกอะ ความโกรธ
24 angle แอ๊งเกิล มุม
25 animal แอ๊นนะเมิล สัตว์
26 answer อ๊านเซอะ ตอบ, คำตอบ
27 aunt อ้าน ป้า
28 any เอ๊นนิ ใดๆ , เลย
29 appear อะเพี๊ย ปรากฏ
30 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
31 area แอ๊เรีย พื้นที่
32 arm อาม แขน
33 arrange อะเร็นจ จัดแจง
34 arrive อะไรฝ มาถึง
35 art อาท ศิลปะ
36 as แอส ขณะที่, ราวกับ, เนื่องจาก
37 ask อาสค ถาม
38 at แอ็ท ที่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด b

39 baby เบ๊บิ เด็ก, ที่รัก
40 back แบ็ค หลัง
41 bad แบด เลว
42 ball บอล ลูกบอล
43 banana บะน๊านะ กล้วย
44 band แบนด วงดนตรี
45 bank แบ๊งค ธนาคาร
46 bar บา ร้านเหล่า, แท่ง
47 barber บ๊าเบอะ ช่างตัดผม
48 base เบส ฐาน
49 basic เบ๊สิค พื้นฐาน
50 basket บ๊าสกิท ตะกร้า
51 bat แบ๊ท ค้างคาว
52 be บี เป็น อยู่ คือ
53 beach บีช ชายหาด
54 bear แบ หมี
55 beat บีท ตี, เอาชนะ
56 beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
57 beauty บิ๊วทิ ความงาม
58 because บิค๊อส เพราะว่า
59 become บิคัม กลายเป็น
60 bed เบด เตียง
61 beer เบีย เบียร์
62 before บิฟอ ก่อน
63 begin บิกิน เริ่ม
64 behind บิไฮด หลัง
65 believe บิลิฝ เชื่อ
66 bell เบ็ล กระดิ่ง
67 below บิโล ใต้
68 beside บิไซ๊ด ข้างๆ
69 best เบสท ดีที่สุด
70 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
71 between บิทวีน ระหว่าง
72 big บิก ใหญ่
73 bike ไบค จักรยาน
74 bird เบิด นก
75 bit บิท ส่วน
76 bitter บิทเทอะ ขม
77 black แบลค ดำ
78 block บล็อก ช่วงตึก
79 blood บลัด เลือด
80 blow บโล (ลม) พัด, เป่า
81 blue บลู สีฟ้า
82 board บอด กระดาน, กรรมการ
83 boat โบท เรือ
84 body บ๊อดิ ร่างกาย
85 bone โบน กระดูก
86 book บุค หนังสือ
87 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
88 both โบธ ทั้งคู่
89 bottom บ๊อทเทิม ก้น
90 box บ๊อกซ กล่อง
91 boy บอย เด็กชาย
92 branch บรานช สาขา, กิ่ง
93 bread เบรด ขนมปัง
94 break เบรก ทำแตก
95 bright ไบรท สว่าง, ฉลาด
96 bring บริง นำมา
97 broad บรอด กว้าง
98 brother บรัธเดอะ พี่ชาย
99 brown บราวน สีน้ำตาล
100 build บิลด สร้าง
101 burn เบิน เผา
102 bury เบ๊อริ ฝัง
103 bus บัส รถบัส
104 but บัท แต่
105 butter บั๊ทเทอะ เนย
106 buy บาย ซื้อ
107 by บาย โดย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด C

108 cake เค๊ค ขนมเค้ก
109 call คอล เรียก, โทร
110 camp แค๊มพ แคมป์
111 can แคน สามารถ, กระป๋อง
112 canal คะแน๊ล คลอง
113 capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง
114 captain แค๊พทิน กัปตัน
115 car คา รถยนต์
116 card คาด การ์ด
117 care แค ห่วงใย
118 carry แค๊ริ ถือ
119 case เคส กล่อง
120 cat แค็ท แมว
121 catch แค็ทช จับ
122 cause คอส สาเหตุ
123 center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง
124 century เซ็นชริ ศตวรรษ
125 certain เซ๊อเทิน แน่นอน
126 chair แช เก้าอี้
127 chance ชานซ โอกาส
128 change เชนจ เปลี่ยน
129 character แค๊ริคเทอะ บุคลิกลักษณะ
130 charge ชาจ คิดราคา
131 chart ชาท ตาราง
132 cheap ชีพ ราคาถูก
133 check เช็ค ตรวจสอบ
134 chick ชิค ลูกไก่
135 chief ชีฟ หัวหน้า, สำคัญ
136 child ไชด เด็ก
137 children ชิลเดริน เด็กๆ
138 choose ชูส เลือก
139 circle เซ๊อเคิล วงกลม
140 city ซิททิ เมือง
141 claim เคลม อ้าง
142 class คลาส ห้องเรียน
143 clean คลีน สะอาด, ทำความสะอาด
144 clear เคลีย ใส
145 clever เคล็ฝเฝอะ ฉลาด
146 climb ไคลม ปีน
147 clock คล็อค นาฬิกา
148 close โคลส ปิด
149 clothes คโลธส์ เสื้อผ้า
150 cloud คเลาด เมฆ
151 coast โคสท ฝั่ง
152 coat โคท เสื้อคลุม
153 coffee ค๊อฟิ กาแฟ
154 cold โคลด หนาว
155 collect คะเล็คท สะสม
156 color คัลเลอะ สี
157 column ค๊อเลิม คอลัมน์
158 come คัม มา
159 common ค๊อมเมิน ธรรมดา
160 compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ
161 complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์
162 condition คันดิ๊เชิน สภาวะ
163 connect คะเน็คท เชื่อมต่อ
164 consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา
165 contain คันเท๊น บรรจุ
166 continent ค๊อนทิเนินท ทวีป
167 continue คันทิ๊นิว ต่อเนื่องไป
168 control คันโทร๊ล ควบคุม
169 cook คุค พ่อครัว
170 cool คูล เย็น
171 copy ค๊อพพิ คัดลอก
172 corn คอน ข้าวโพด
173 corner ค๊อเนอะ มุม
174 correct คะเร็คท ถูกต้อง
175 cost คอสท มีราคา
176 cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย
177 could คุด สามารถ
178 count เค้าท นับ
179 country คั๊นทริ ประเทศ
180 course คอส หลักสูตร
181 cover คั๊ฝเฝอะ คุม
182 cow คาว วัว
183 create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์
184 crop คร็อพ ผลผลิต
185 cross ครอส ข้าม
186 crowd คราวด ผู้คน
187 cry คราย ร้องให้
188 current เค๊อเรินท ปัจจุบัน
189 cut คัท ตัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1000 คำ หมวด D

190 dad แดด พ่อ
191 dance ดานซ เต้น
192 danger แด๊นเจอะ อันตราย
193 dark ดาค มืด
194 daughter ด๊อเทอะ ลูกสาว
195 day เด วัน
196 deal ดีล ข้อตกลง
197 dear เดีย ที่รัก
198 death เดธ ความตาย
199 decide ดิไซด ตัดสินใจ
200 deep ดีพ ลึก
201 degree ดิกรี๊ ระดับ
202 dentist เด็นทิสท หมอฟัน
203 depend ดิเพ็นด ขึ้นอยู่กัน
204 describe ดิสไกร๊บ บรรยาย
205 desert เด็สเสิท ทะเลทราย
206 design ดิไซ๊น ออกแบบ
207 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
208 determine ดิเท๊อมิน ตัดสินใจ
209 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
210 dictionary ดิ๊คชะนะริ พจนานุกรม
211 die ดาย ตาย
212 differ ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
213 difficult ดิ๊ฟฟิเคิล ยาก
214 diligent ดิ๊ลิเจินท ขยัน
215 direct ไดเร๊คท ตรง
216 dirty เด๊อทิ สกปรก
217 discuss ดิซกั๊ซ อภิปราย
218 distance ดิ๊ซเตินซ ระยะทาง
219 divide ดิไวด แบ่ง
220 division ดิวิ๊เชิน แผนก
221 do ดู ทำ
222 doctor ด็อคเทอะ หมอ
223 dog ดอก สุนัข
224 dollar ด๊อลละ ดอลลาร์
225 door ดอ ประตู
226 double ดั๊บเบิล คู่, สองเท่า
227 down ดาวน์ ลง
228 draw ดรอ วาด
229 dream ดรีม ฝัน
230 dress เดร็ส ชุด
231 drink ดริงค ดื่ม
232 drive ดไรฝ ขับ
233 drop ดรอพ หยดน้ำ
234 dry ดราย แห้ง
235 duck ดัค เป็น
236 during ดิ๊วริง ระหว่าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด E

237 each อีช แต่ละ
238 ear เอีย หู
239 early เอ๊อลิ แต่เช้า
240 earth เอิธ โลก
241 ease อีส บรรเทา
242 east อีสท ทิศตะวันออก
243 easy อีซิ ง่าย
244 eat อีท กิน
245 edge เอ็จ ขอบ
246 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
247 effect อิเฟ็คท ผลกระทบ
248 egg เอก ไข่
249 eight เอท แปด
250 electric อิเล็คทริค เกี่ยวกับไฟฟ้า
251 electricity อิเล็คทริ๊ซซิทิ ไฟฟ้า
252 else เอลซ อื่น
253 empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
254 end เอ็นด จบ
255 enemy เอ็นนะมิ ศัตรู
256 energy เอ็นนะจิ พลังงาน
257 engine เอ็นจิน เครื่องยนต์
258 enough อินัฟ พอ
259 enter เอ็นเทอ เข้า
260 equal อี๊ควัล เท่ากัน
261 especially อิซเป๊ชลิ โดยเฉพาะ
262 even อี๊เวิน แม้ว่า
263 evening อี๊ฝนิง ตอนค่ำ
264 event อิเว็นท เหตการณ์
265 ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
266 every เอ๊ฝริ ทุกๆ
267 exact อิกแส๊คท ที่แท้จริง
268 example อิกซามเพิล ตัวอย่าง
269 except อิกเซ็พท ยกเว้น
270 exercise เอ็คซะไซส การออกกำลังกาย
271 expect อิกซเป็คท คาดหมาย
272 expensive อิกซเป็นซิฝ ราคาแพง
273 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานหมวด F

275 face เฟส หน้า
276 fact แฟ็คท ข้อเท็จจริง
277 fair แฟ ยุติธรรม
278 fall ฟอล ตก
279 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
280 famous เฟ็มัส มีชื่อเสียง
281 far ฟา ไกล
282 farm ฟาม ฟาร์ม
283 farmer ฟ๊าเมอะ เกษตรกร
284 fast ฟาสท เร็ว
285 fat แฟ็ท อ้วน
286 father ฟาเธอะ พ่อ
287 favorite เฟ็ฝริท ที่ชื่นชอบ
288 fear เฟีย กลัว
289 feather เฟ็ทเธอ ขน
290 feed ฟีด ป้อนอาหาร
291 feel ฟีล รู้สึก
292 feet ฟีท เท้า
293 few ฟิว สองสาม
294 field ฟีลด ทุ่ง
295 fight ไฟท ต่อสู้
296 figure ฟิกเกอะ รูปร่าง
297 fill ฟิล เติม
298 final ไฟ๊นัล สุดท้าย
299 find ไฟนด พบ
300 fine ไฟน ดี
301 finger ฟิงเกอะ นิ้ว
302 finish ฟินนิช จบ
303 fire ไฟร ไฟ
304 first เฟิสท แรก
305 fish ฟิช ปลา
306 fit ฟิท  พอดี
307 five ไฟฝ ห้า
308 flag แฟลก ธง
309 flat แฟลท เรียบ, แบน
310 floor ฟลอ พื้น
311 flow ฟโล ไหล
312 flower เฟลาเวอะ ดอกไม้
313 fly ฟลาย บิน
314 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
315 food ฟูด อาหาร
316 foot ฟุท เท้า
317 for ฟอ สำหรับ
318 force ฟอซ บังคับ, แรง
319 forest ฟ๊อเร็สท ป่า
320 form ฟอม รูปแบบ
321 four ฟอ สี่
322 forward ฟ๊อเวิด ไปข้างหน้า
323 free ฟรี เปล่า, อิสระ
324 fresh เฟร็ช ใหม่, สดชื่น
325 fridge ฟริจ ตู้เย็น
326 friend เฟรนด เพื่อน
327 from ฟรอม จาก
328 front ฟรั๊น ข้างหน้า
329 fruit ฟรูท ผลไม้
330 full ฟุล เต็ม
331 fun ฟัน สนุก
332 funny ฟั๊นนิ ตลก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด G

333 game เกม เกม
334 garden ก๊าดเดิน สวน
335 gas แก๊ส แก๊ส
336 gather แก๊เดอะ รวมกัน
337 general เจ๊นนะเริล ทั่วไป
338 gave เกฝ ให้
339 get เก็ท ได้รับ
340 girl เกิล เด็กหญิง
341 give กิฝ ให้อภัย
342 glad แกลด ดีใจ
343 glass กลาส แก้ว
344 glasses กล๊าเซ็ส แว่นตา
345 go โก ไป
346 goal โกล เป้าหมาย
347 good กุด ดี
348 got ก็อท ได้รับ
349 govern กั๊ฝเฝิน ปกครอง
350 grand แกรนด ยิ่งใหญ่
351 grass กราส หญ้า
352 gray กเร สีเทา
353 great กเรท ยิ่งใหญ่
354 greedy กรี๊ดดิ ตะกลู, โลภ
355 green กรีน สีเขียว
356 grew กรู ปลูก, โต
357 ground กราวด พื้นดิน
358 group กรุพ กลุ่ม
359 grow กโร ปลูก, โต
360 guess เกส เดา
361 guide ไกด ไกด์นำเที่ยว, นำทาง
362 gun กัน ปืน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด H

363 hair แฮ ผม
364 half ฮาฟ ครึ่ง
365 hand แฮนด มือ
366 handsome แฮ๊นเซิม หล่อ
367 happen แฮ๊พเพิน เกิดขึ้น
368 happy แฮ๊พพิ มีความสุข
369 hard ฮาด ยาก, แข็ง
370 has แฮส มี
371 hat แฮ็ท หมวก
372 have แฮฝ มี
373 he ฮี เขา
374 head เฮด หัว
375 healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
376 hear เฮีย ได้ยิน
377 heart ฮาท หัวใจ
378 heat ฮีท ความร้อน
379 heavy เฮ๊ฝฝิ หนัก
380 help เฮ็ลพ ช่วยเหลือ
381 her เฮอ หล่อน
382 hers เฮอส ของเหล่อน
383 here เฮีย ที่นี่
384 high ฮาย สูง
385 hill ฮิล เนินเขา
386 him ฮิม เขา
387 his ฮิส ของเขา
388 history ฮิสทริ ประวัติศาสตร์
389 hit ฮิท ตี
390 hold โฮลด ถือ
391 hole โฮล รู
392 home โฮม บ้าน
393 hope โฮพ ความหวัง
394 horse ฮอส ม้า
395 hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล
396 hot ฮ็อท ร้อน
397 hotel โฮเท็ล โรงแรม
398 hour เอ๊าเวอะ ชั่วโมง
399 house เฮาส บ้าน
400 how ฮาว อย่างไร
401 huge ฮิวจ ใหญ่โต
402 human ฮิ๊วเมิน คน
403 hundred ฮั๊นเดริด ร้อย
404 hunger ฮั๊งเกอะ ความหิว
405 hunt ฮั๊นท ล่า
406 hurry เฮ๊อริ รีบ
407 husband ฮั๊สเบินด สามี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด I

408 I ไอ ฉัน
409 ice ไอซ น้ำแข็ง
410 idea ไอ๊เดีย ความคิด
411 if อิฟ ถ้า
412 imagine อิแม๊จิน จินตนาการ
413 in อิน ใน
414 in front of อิน ฟรัน ทัฟ ข้างหน้า
415 inch อินช นิ้ว (หน่วยวัด)
416 include อินคลู๊ด รวม
417 indicate อิ๊นดิเคท แสดงให้เห็น
418 industry อิ๊นดัสตริ อุตสาหกรรม
419 insect อิ๊นเซ็คท แมลง
420 instant อิ๊นสเตินท ทันที
421 instrument อิ๊นสตระเมินท เครื่องมือ
422 interest อิ๊นทะริสท ความสนใจ
423 interesting อิ๊นทะริสทิง น่าสนใจ
424 invent อินเว็นท ประดิษฐ์
425 iron ไอ๊เยิน เตารีด
426 is อิส เป็น อยู่ คือ
427 island ไอ๊เลินด เกาะ
428 it อิท มัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด J

429 jam แจม แยม
430 job จอบ งาน
431 join จอยน เข้าร่วม
432 joy จอย ความสนุก
433 judge จัจ ตัดสิน, ผู้พิพากษา
434 jump จัมพ กระโดด
435 just จัสท เพิ่งจะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด K

436 keep คีพ เก็บ, เลี้ยง
437 key คี กุญแจ
438 kill คิล ฆ่า
439 kind ไคด ใจดี, ชนิด
440 king คิง ราชา
441 know โน รู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด L

442 lady เล๊ดิ สุภาพสตรี
443 lake เลค ทะเลสาบ
444 land แลนด แผ่นดิน
445 language แล๊งกวิจ ภาษา
446 large ลาจ ใหญ่
447 last ลาสท สุดท้าย
448 late เลท สาย
449 laugh ลาฟ หัวเราะ
450 law ลอ กฎหมาย
451 lawyer ล๊อเยอะ ทนายความ
452 lay เล วาง
453 lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
454 lead ลีด นำ
455 learn เลิน เรียนรู้
456 least ลีสท น้อยที่สุด
457 leave ลีฝ ออกไป
458 left เล็ฟท ซ้าย
459 leg เลก ขา
460 lemon เล็มเมิน มะนาว
461 length เล็งธ ความยาว
462 less เล็ส น้อยกว่า
463 let เล็ท อนุญาตให้
464 letter เล็ทเทอะ จดหมาย
465 level เล็ฝเฝิล ระดับ
466 lie ลาย โกหก
467 life ไลฟ ชีวิต
468 lift ลิฟท ยก
469 light ไลท แสงสว่าง, เบา
470 like ไลค ชอบ
471 line ไลน เส้น
472 liquid ลิ๊ควิด ของเหลว
473 list ลิสท รายการ
474 listen ลิ๊ซเซิน ฟัง
475 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
476 live ลิฝ อาศัยอยู่
477 location โลเค๊เชิน ที่ตั้ง
478 lone โลน โดดเดี่ยว
479 long ลอง ยาว, นาน
480 look ลุค มอง
481 loose ลูส หลวม
482 lost ลอสท ทำหาย
483 lot ล็อท กอง
484 loud เลาด ดัง
485 love ลัฝ รัก, ความรัก
486 low โล ต่ำ
487 lucky ลั๊คคิ โชคดี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด M

488 machine มะชี๊น เครื่องจักร
489 magnet แม๊กเนิท แม่เหล็ก
490 main เมน สำคัญ
491 major เม๊เจอะ สำคัญ
492 make เมค ทำ
493 man แมน ผู้ชาย
494 many เม๊นนิ มาก
495 map แม๊พ แผนที่
496 mark มาค สัญลักษณ์
497 market ม๊าคิท ตลาด
498 mass แมส มวล
499 match แม็ทช คู่กัน, ไม้ขีด
500 material มะเที๊ยเรียล วัสดุ
501 matter แม๊ทเทอะ เรื่องราว
502 may เม อาจจะ
503 me มี ฉัน
504 mean มีน หมายถึง
505 meat มีท เนื้อ
506 meet มีท พบ
507 men เม็น ผู้ชาย
508 metal เม็ทเทิล เหล็ก
509 method เม๊ธเธิด วิธีการ
510 middle มิ๊ดเดิล กลาง
511 might ไมท อาจจะ, พลัง
512 mile ไมล์ ไมล์
513 milk มิลค นม
514 million มิ๊ลเลียน ล้าน
515 mind ไมด อ่อนโยน
516 mine ไมน ของฉัน
517 minute มิ๊นนิท นาที
518 miss มิส นางสาว
519 mix มิกซ ผสม
520 modern ม๊อดเดิน สมัยใหม่
521 moment โม๊เมินท ช่วงขณะ
522 money มั๊นนิ เงิน
523 monkey มั๊งคิ ลิง
524 month มั๊นธ เดือน
525 moon มูน พรจันทร์
526 more มอ มากว่า, อีก
527 morning ม๊อนิง ตอนเช้า
528 most โมสท ที่สุด
529 mother มั๊ดเดอะ แม่
530 motion โม๊เชิน การเคลื่อนไหว
531 mountain เม๊าเทิน ภูเขา
532 mouse เมาส หนู
533 mouth เม๊าธ ปาก
534 move มูฝ เคลื่อนไหว
535 much มัช มาก
536 music มิ๊วสิค ดนตรี
537 must มัสท ต้อง
538 my มาย ของฉัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด N

539 name เนม ชื่อ
540 narrow แน๊โร แคบ
541 nation เน๊เชิน ชาติ
542 natural แน๊ชะเริล จากธรรมชาติ
543 nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ
544 near เนีย ใกล้
545 necessary เน๊สซัสเซะริ จำเป็น
546 neck เน็ค คอ
547 need นีด ต้องการ
548 neighbor เน๊เบอะ เพื่อนบ้าน
549 never เนฝเฝอะ ไม่เคย
550 new นิว ใหม่
551 next เน็กซท ถัดไป
552 night ไนท กลางคืน
553 nine ไนน เก้า
554 no โน ไม่
555 noise นอยซ เสียง
556 noisy น๊อยซิ เสียงดัง
557 noon นูน เที่ยง
558 north นอธ ทิศเหนือ
559 nose โนส จมูก
560 note โนท โน้ต
561 notebook โน๊ทบุค สมุด
562 notice โน๊ทิส ประกาศ
563 nothing น็อทธิง ไม่มีอะไร
564 now นาว ขณะนี้
565 number นั๊มเบอะ หมายเลข
566 nurse เนิส พยาบาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด O

567 object อ๊อบเจ็คท วัตถุ, วัตถุประสงค์
568 observe อับเซิ๊ฝ สังเกต
569 ocean โอ๊เชิน มหาสมุทร
570 of อ๊อฟ ของ
571 off อ๊อฟ ไกล
572 offer อ๊อฟเฟอะ ยื่นข้อเสนอ
573 office อ๊อฟฟิส สำนักงาน
574 often อ๊อเฟิน บ่อยๆ
575 oil ออยล์ น้ำมัน
576 old โอลด เก่า, แก่
577 on ออน บน
578 once วันซ ครั้งหนึ่ง
579 one วัน หนึ่ง
580 only โอ๊นลิ เท่านั้น
581 open โอ๊เพิน เปิด
582 opposite อ๊อพะสิท ตรงข้าม
583 or ออ หรือ
584 orange อ๊อรินจ ส้ม, สีส้ม
585 order อ๊อเดอะ สั่ง
586 organ อ๊อเกิน อวัยวะ
587 original อะริ๊จจิเนิล ดั้งเดิม
588 other อัธเธอะ อื่น
589 our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา
590 ours เอ๊าเวอส ของพวกเรา
591 out เอ้า นอก
592 over โอ๊เวอะ เหนือ
593 own โอน เป็นเจ้าของ
594 oxygen อ๊อกซิเจิน ออกซิเจน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด P

595 page เพจ หน้า
596 paint เพนท ทาสี
597 pair แพ คู่
598 pants แพ้นทส การเกงขายาว
599 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
600 paragraph แพ๊ระกราฟ ย่อหน้า
601 parents แพ๊เริน พ่อแม่
602 part พาท ส่วน
603 particular พะทิ๊คคิวละ เฉพาะ
604 party พ๊าทิ ปาร์ตี้
605 pass พาส ผ่าน
606 past พาสท อดีต
607 path  พาธ ทาง
608 patient เพ๊เชิน อดทน, คนไข้
609 pay เพ จ่าย
610 pen เพ็น ปากกา
611 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
612 people พี๊เพิล ผู้คน
613 perhaps เพอะแร๊พส บางที
614 period เพี๊ยเรียด ช่วงเวลา
615 person เพ๊อเซิน บุคคล
616 phrase เฟรซ วลี
617 pick พิค เก็บ
618 picture พิ๊คเชอะ ภาพ
619 piece พีซ ชิ้น
620 pig พิก หมู
621 pizza พิ๊สสะ พิซซ่า
622 place เพลส สถานที่
623 plain เพลน เรียบ, ธรรมดา
624 plan แพลน แผนการ
625 plane เพลน เครื่องบิน
626 planet แพล๊นนิท ดาวเคราะห์
627 plant พล๊านท พืช, โรงงาน
628 play เพล เล่น
629 please พลีส กรุณา
630 poem โพ๊ยิม กลอน
631 point พอยท คะแนน
632 policeman พะลิ๊ซเมิน ตำรวจ
633 poor พอ จน
634 popular พ๊อพพิวละ เป็นที่นิยม
635 port พอท ท่าเรือ
636 position พะซิ๊เชิน ตำแหน่ง(การงาน)
637 possible พ๊อซะเบิล เป็นไปได้
638 post โพ๊ซท พัสดุไปรษณี
639 postman โพ๊สทเมิน บุรุษไปรษณีย์
640 pound พาวด ปอนด์
641 power เพ๊าเวอะ พลัง
642 practice แพร๊คทิส ฝึกฝน
643 prepare พริแพ๊ เตรียม
644 present เพร๊เสินท ของขวัญ
645 press เพร๊ส กด
646 pretty พริททิ เก๋ไก๋
647 print พริ๊นท พิมพ์
648 problem พร๊อบเบลิม ปัญหา
649 process โพร๊เซ็ซ กระบวนการ
650 produce พระดิวซ ผลิต
651 product พร๊อดัคท ผลิตภัณฑ์
652 proper พร๊อพเพอะ เหมาะสม
653 property พร๊อพะทิ ทรัพย์สมบัติ
654 protect พระเท็คท ปกป้อง
655 prove พรูฝ พิสูจน์
656 provide พระไว๊ด ให้
657 pull พุล ดึง
658 push พุช ผลัก
659 put พุท วาง

.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Q

660 question เคว๊สเชิน คำถาม
661 quick ควิค เร็ว
662 quiet ไคว๊เยิท เงียบ
663 quite ไคว๊ท ค่อนข้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด R

664 race เรส การแข่งขัน
665 radio เร๊ดิโย วิทยุ
666 rail เรล ราง
667 rain เรน ฝน
668 raise เรส ยก
669 range เรนจ แนว
670 rather ร๊าเธอะ …มากกว่า
671 reach รีช เอื้อม
672 read รีด อ่าน
673 ready เร๊ดิ พร้อม
674 real รีล จริง
675 reason รี๊เซิน เหตุผล
676 receive ริซี๊ฝ ได้รับ
677 record ริค๊อด บันทึก
678 red เรด สีแดง
679 region รี๊เจิน ภาค
680 remember ริเม็มเบอะ จดจำ
681 repeat ริพี๊ท ทำซ้ำ
682 reply ริพล๊าย ตอบ
683 represent เร็พพริเซ๊นท เป็นตัวแทน
684 require ริไคว๊ ต้องการ
685 rest เร็สท พัก
686 result ริซั๊ลท ผล
687 rice ไรซ ข้าว
688 rich ริช รวย
689 ride ไรด ขี่
690 right ไรท ขวา, ถูกต้อง
691 ring ริง แหวน, สั่น
692 river ริ๊เวอะ แม่น้ำ
693 road โรด ถนน
694 rock ร็อค หิน
695 roll โรล ม้วน
696 room รูม ห้อง
697 root รูท ราก
698 rope โรพ เชือก
699 rose โรส กุหลาบ
700 round เราด กลม
701 row โร แถว
702 rub รับ ถู
703 rule รูล ปกครอง
704 run รัน วิ่ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด S

705 sad แซด เศร้า
706 safe เซฟ ปลอดภัย
707 sail เซล ล่องเรือ
708 salt ซ๊อลท เกลือ
709 same เซม เหมือนกัน
710 save เซฝ ช่วยชีวิต
711 say เซ พูด
712 scale สเกล ตาชั่ง
713 school สกูล โรงเรียน
714 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์
715 score สกอ คะแนน
716 sea ซี ทะเล
717 search เซิช ค้นหา
718 season ซี๊เซิน ฤดู
719 seat ซีท ที่นั่ง
720 second เซ๊เคิน ที่สอง
721 section เซ็คเชิน แผนก
722 see ซี เห็น
723 seed สีด เมล็ด
724 seem ซีม ดูเหมือน
725 select ซิเล็คท เลือก
726 self เซ็ลฟ เอง
727 sell เซ็ล ขาย
728 send เซ็นด ส่ง
729 sense เซ็นซ ประสาทสัมผัสทั้งห้า
730 sentence เซ็นเทินส ประโยค
731 separate เซ็พพะเริท แยกกัน
732 serve เซิฝ บริการ
733 set เซ็ท จัด
734 settle เซ็ทเทิล ตั้งรกราก
735 seven เซ็ฝเฝิน เจ็ด
736 several เซ็ฝเริล หลาย
737 shall แชล จะ
738 shallow แช๊ลโล ตื้น
739 shape เชพ รูปร่าง
740 share แช แบ่งปัน
741 sharp ชาพ คม, แหลม
742 she ชี หล่อน
743 sheep ชีพ แพะ
744 sheet ชีท แผ่น
745 shell เช็ล หอย
746 shine ไชน ส่องแสง
747 ship ชิพ เรือใหญ่
748 shirt เชิ๊ท เสื้อเชิ๊ต
749 shoe ชู รองเท้า
750 shop ช็อพ ร้านค้า
751 shore ชอ ฝั่ง
752 short ชอท สั้น, เตี้ย
753 should ชุด ควรจะ
754 shoulder โช๊ลเดอะ บ่า
755 shout เช๊า ตะโกน
756 show โช แสดง
757 side ไซด ด้าน
758 sight ไซ๊ท การมองเห็น
759 sign ไซน สัญลักษณ์
760 single ซิ๊งเกิล โสด
761 sister ซิ๊สเตอะ พี่สาว, น้องสาว
762 sit ซิท นั่ง
763 six ซิกซ หก
764 size ไซส ขนาด
765 skill สกิล ทักษะ
766 skin สกิน ผิวหนัง
767 skirt สเกิท กระโปรง
768 sky สกาย ท้องฟ้า
769 sleep สลีพ นอน
770 slip สลิพ ลื่น
771 slow สโล ช้า
772 small สมอล เล็ก
773 smell สเม็ล ดม
774 smile สไมล ยิ้ม
775 snow สโน หิมะ
776 so โซ ดังนั้น
777 sock ซ็อค ถุงเท้า
778 soft ซอฟท นุ่ม
779 soil ซอยล ดิน
780 soldier โซ๊ลเจอะ ทหาร
781 solution ซะลู๊เชิน ทางแก้ปัญหา
782 solve ซ๊อลฝ แก้ปัญหา
783 some ซัม บาง (คน, อัน, ตัว)
784 son ซัน ลูกชาย
785 song ซอง เพลง
786 soon ซูน ในไม่ช้า
787 sorry ซ๊อริ เสียใจ
788 sound ซาวด เสียง
789 south เซาธ ทิศใต้
790 space สเปส อวกาศ, พื้นที่
791 speak สปีค พูด
792 special สเป๊เชิล พิเศษ
793 speech สปีช คำพูด
794 speed สปีด ความเร็ว
795 spell สเป็ล สะกด
796 spend สเป็น ใช้ (เวลา, เงิน)
797 sport สปอท กีฬา
798 spot สป็อท จุด
799 spread สเปรด ขยาย
800 spring สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
801 square สแกว๊ จัตุรัส
802 stand สแตนด ยืน
803 star สตา ดาว
804 start สตาท เริ่ม
805 state สเตท รํฐ
806 station สเต๊เชิน สถานี
807 stay สเต พัก
808 steam สตีม ไอน้ำ
809 step สเต็พ ก้าว
810 stick สติค ติด
811 still สติล ยังคง, นิ่ง
812 stone สโตน หิน
813 stop สต็อพ หยุด
814 store สตอ ร้านค้า
815 story สต๊อริ เรื่องราว
816 straight สเตรท ตรง
817 strange สเตรนจ แปลก
818 stream สตรีม ลำธาร
819 street สตรีท ถนน
820 stretch สเตร็จ ยืดขยาย
821 strike สไตรค ตี, ประท้วง
822 string สตริง เชือก
823 strong สตรอง แข็งแรง
824 student สตู๊เดินท นักเรียน
825 stupid สติ๊วผิด โง่
826 subject ซั๊บเจ็คท วิชา, หัวข้อ
827 substance ซั๊บซเตินซ สาร
828 succeed ซัคซี๊ด สำเร็จ
829 success ซัคเซ็ซ ความสำเร็จ
830 such ซัช เช่นนั้น
831 sudden ซั๊ดเดิน ทันที
832 sugar ชู๊เกอะ น้ำตาล
833 suggest ซะเจ๊สท แนะนำ
834 suit ซูท ชุดสูท
835 summer ซั๊มเมอะ ฤดูร้อน
836 sun ซัน พระอาทิตย์
837 supply ซะพล๊าย แจกจ่าย
838 support ซะพ๊อท สนับสนุน
839 sure ชัว มั่นใจ
840 surface เซ๊อเฟส พื้นผิว
841 surprise ซะไพรซ ความแปลกใจ
842 sweet สวีท หวาน
843 swim สวิม ว่ายน้ำ
844 symbol ซิ๊มเบิล สัญลักษณ์
845 system ซิ๊สเติม ระบบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด T

846 table เท๊เบิล โต๊ะ
847 tail เทล หาง
848 take เทค เอา
849 talk ทอค สนทนา
850 tall ทอล สูง
851 tea ที ชา
852 teach ทีช สอน
853 teacher ที๊ชเชอะ ครู
854 team ทีม ทีม
855 tell เท็ล บอก
856 temperature เท็มพระเชอะ อุณหภูมิ
857 ten เท็น สิบ
858 term เทิม ระยะเวลา
859 test เทสท การทดสอบ
860 than แดน กว่า
861 thank แธงค ขอบคุณ
862 that แด็ท นั่น , ที่
863 the the (คำนำหน้านาม)
864 their แด ของพวกเขา
865 theirs แดส ของพวกเขา
866 them เด็ม พวกเขา
867 then เด็น ต่อมา
868 there แด ที่นั่น
869 these ดีส เหล่านี้
870 they เด พวกเขา
871 thick ธิค หนา
872 thin ธิน ผอม, บาง
873 thing ธิง สิ่งของ
874 think ธิงค คิด
875 third เธิด ลำดับที่สาม
876 this ดิส นี่
877 those โดส เหล่านั้น
878 though โด แม้ว่า
879 thought ธอท ความคิด
880 threaten เธร๊ดเธิน ข่มขู่
881 thousand เธ๊าเซิน พัน
882 three ธรี สาม
883 through ธรู ผ่าน, ตลอด
884 throw โธร ขว้าง
885 tie ไท ไท
886 tight ไท๊ท แน่น
887 time ไทม เวลา
888 tiny ไท๊นิ เล็ก
889 tire ไทร ยาง
890 to ทู สู่
891 today ทะเด๊ วันนี้
892 together ทะเก๊เธอะ ด้วยกัน
893 tomato ทะเม๊โท มะเขือเทศ
894 tomorrow ทะม๊อโร พรุ่งนี้
895 tonight ทะไนท์ คืนนี้
896 too ทู เช่นกัน
897 tool ทุล เครื่องมือ
898 tooth ทุธ ฟัน
899 top ท๊อพ ยอด
900 total โท๊เทิล ทั้งหมด
901 touch ทัช สัมผัส
902 toward ทะว๊อด ไปยัง
903 town ทาวน เมือง
904 track แทร็ค ทางเดิน
905 trade เทรด การค้า
906 train เทรน รถไฟ
907 travel แทร๊เวิล เดินทาง
908 tree ทรี ต้นไม้
909 trip ทริพ การเดินทาง
910 trouble ทรั๊บเบิล อุปสรรค
911 truck ทรัค รถบรรทุก
912 true ทรู จริง
913 try ทราย พยายาม, ลอง
914 twenty เทว็นทิ ยี่สิบ
915 two ทู สอง
916 type ไทพ ชนิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด U

917 uncle อั๊งเคิล ลุง
918 under อั๊นเดอะ ใต้
919 understand อั๊นเดอะแสตนด เข้าใจ
920 unit ยู๊นิท หน่วย
921 until อันทิ๊ล จนกระทั่ง
922 up อัพ บน
923 us อัส พวกเรา
924 use ยูส ใช้
925 usual ยู๊ชวล ปกติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด V

926 valley แว๊ลลิ หุบเขา
927 value แว๊ลลู มูลค่า
928 vary แว๊ริ แตกต่าง
929 view วิว มุมมอง
930 village วิ๊ลลิจ หมู่บ้าน
931 visit ฝิ๊สิท เยี่ยม
932 voice ฝ๊อยซ เสียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด W

933 walk วอค เดิน
934 wall วอล กำแพง
935 want ว็อนท ต้องการ
936 war วอ สงคราม
937 warm วอม อุ่น
938 warn วอน เตือน
939 wash วอช ซัก, ล้าง
940 watch ว็อทช ดู
941 water ว๊อเทอะ น้ำ
942 wave เวฝ คลื่น, โบกมือ
943 way เว ทาง, หนทาง
944 we วี พวกเรา
945 weak วีค อ่อนแอ
946 wear แว สวมใส่
947 weather เว็ธเธอะ สภาพอากาศ
948 week วีค สัปดาห์
949 weigh เว มีน้ำหนัก
950 weight เวท น้ำหนัก
951 well เว็ล ดี, อ้อ
952 west เว็สท ทิศตะวันตก
953 wet เว็ท เปียก
954 what ว็อท อะไร, สิ่งที่
955 wheel วีล ล้อ
956 when เว็น เมื่อ, เมื่อไหร่
957 where แว ที่ไหน, สถานที่ซึ่ง
958 whether เว็ธเธอะ ว่า…หรือไม่
959 which วิช อันไหน, ที่
960 while ไวล ขณะที่
961 white ไวท สีขาว
962 who ฮู ใคร, ผู้ที่
963 whole โฮล ทั้งหมด
964 whose ฮุส ของใค
965 why วาย ทำไม, เหตุผลที่
966 wide ไวด กว้าง
967 wife ไวฟ ภรรยา
968 wild ไวลด จากป่า
969 will วิล จะ
970 win วิน ชนะ
971 wind วินด ลม
972 wine ไวน์ ไวน์
973 window วิ๊นโด หน้าต่าง
974 wing วิง ปีก
975 winter วิ๊นเทอะ ฤดูหนาว
976 wire ไวร ลวด
977 wish วิช ปรารถนา
978 with วิธ กับ
979 woman วู๊เมิน ผู้หญิง
980 wonder วั๊นเดอะ แปลกใจ
981 wood วุด ไม้
982 word เวิด คำ
983 work เวิค งาน, ทำงาน
984 world เวิลด โลก
985 worse เวิส เลวกว่า
986 would วูด จะ
987 write ไรท เขียน
988 wrong รอง ผิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Y-Z

989 yard ยาด หลา
990 year เยีย ปี
991 yellow เย็ลโล สีเหลือง
992 yes เย็ส ใช่
993 yesterday เย็สตะเด เมื่อวาน
994 you ยู คุณ
995 young ยัง เด็ก, เป็นวัยรุ่น
996 your ยัว ของคุณ
997 yours ยัวส ของคุณ
998 zebra สี๊บระ ม้าลาย
999 zero เสี๊ยโร ศูนย์
1000 zoo สู สวนสัตว์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อยสุด 100 คำ

นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างคือ ศัพท์อังกฤษที่ใช้บ่อยสุดๆ 100 แรก

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง
2 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ
3 all ออล ทั้งหมด
4 an แอน หนึ่ง
5 and แอนด และ
6 are อา เป็น อยู่ คือ
7 as แอส ราวกับ, เพราะว่า
8 at แอท ที่
9 be บี เป็น อยู่ คือ
10 big บิก ใหญ่
11 but บัท แต่
12 by บาย โดย
13 can แคน สามารถ
14 do ดู ทำ
15 down ดาวน ลง
16 father ฟ๊าเดอะ พ่อ
17 first เฟิสท ที่หนึ่ง
18 for ฟอ สำหรับ
19 from ฟรอม จาก
20 good กุด ดี
21 hate เฮท เกลียด
22 have แฮฝ มี
23 he ฮี เขา
24 her เฮอ หล่อน
25 him ฮิม เขา
26 his ฮิส ของเขา
27 I ไอ ฉัน
28 if อิฟ ถ้า
29 in อิน ใน
30 into อินทู ไปใน
31 is อิส เป็น อยู่ คือ
32 it อิท มัน
33 just จัสท เพิ่งจะ, เพียงแค่
34 like ไลค ชอบ
35 listen ลิ๊สซึนด ฟัง
36 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
37 love ลัฝ รัก
38 make เมค ทำ
39 man แมน ผู้ชาย
40 many เม็นนิ มาก
41 may เม อาจจะ
42 more มอ มากกว่า
43 most โมสท ที่สุด
44 mother มั๊ธเดอะ แม่
45 my มาย ของฉัน
46 near เนีย ใกล้
47 no โน ไม่
48 not น็อท ไม่
49 now นาว ตอนนี้
50 of ออฟ ของ

 

ที่มา-ภาษาอังกฤษออนไลน์

Exit mobile version