หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 100 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) 100 อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  1.2 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  1.3 เพศซาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 36 – 31 ธ.ค. 47) และสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
  1.4 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เขนติมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง
  1.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
  1.6 ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลทุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยสังกัดกองทัพบกมาก่อน
  1.7 ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และอาสาสมัครทหารพราน
  1.8 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตาม มาตรา 41 เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  1.9 ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  1.10 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
  1.11 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
  1.12 ต้องได้รับวัคนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) อย่างน้อย 2 เข็ม โดยมีเอกสารรับรองการได้รับวัคชีน (COVID – 19) ของประเทศไทย

2. การรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการรายงานตัว
การรับสมัคร สมัครทาง Internet ในระหว่างวันสาร์ที่ 15 ธันวาคม  ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครต้องสมัครภายในเวลา 16.00 ของวันดังกล่าว

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: