กรมสรรพากร รับสมัครงานตำแหน่งพนักงาน 36 อัตรา ตั้งแต่ บัดนี้- 29 ธ.ค.65

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษีและพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1

1. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 32 อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติฉพะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เยบได้ในระตับเดียวก้น ในสาขาวิชาการปัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลือนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอึนที่เทียบได้ในระดับเดียวก้นในทุกสาขาวิชา

ว้น เวลา และสถานที่ยืนใบสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2565 ดังนี้
สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารรมสรพกร ซอยพหลโธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัคลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: