สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 20 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

ตำแหน่ง :เศรษฐกร 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: