มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 36 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3070 /2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 นักจัดการงานทั่วไป
1.2 นักทรัพยากรบุคคล
1.3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1.5 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
1.6 นักวิชาการวัฒนธรรม
1.7 พนักงานช่างเทคนิค
2. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
2.1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์
2.2 นักจัดการงานทั่วไป
2.3 นักทรัพยากรบุคคล
2.4 นักวิชาการศึกษา
2.5 นักวิชาการสารสนเทศ
2.6 นักตรวจสอบภายใน
2.7 นักบัญชี
2.8 นักวิชาการเงินและบัญชี
2.9 นักวิชาการพัสดุ
2.10 นักประชาสัมพันธ์
2.11 นักวิเทศสัมพันธ์
2.12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2.13 นักวิชาการช่างศิลป์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
2. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
5. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
6. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
7. ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
8. ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
9. ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:/hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: