มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 101 อัตรา บัดนี้-20 มกราคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ประเภทผู้บริหารระดับต้น
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
– หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– หัวหน้าฝ่ายนิติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
– นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– นักกายภาพบำาบัด จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาโยธา) จำนวน 1 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร จำนวน 2 อัตรา

1.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
– นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
– นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

1.4 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 13 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
– คนสวน จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร ตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.2 ผู้สมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จะต้องผู้มีปริญญาตรี/โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์

– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย ทางห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการทดลองประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 หรือชุดป้องกันเชื้อโรค
– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน ความพร้อมตาม คุณภาพ ISO 17025:2017 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตขึ้นไป กรณี มีผลงานไม่เกิน 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านไอทีในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับ สมัคร
3.4 ผู้สมัครตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาด้านไฟฟ้า ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.5 ผู้สมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค จะต้องผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า, ช่างยนต์, หรือช่างเชื่อม ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

3.6 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการขับตู้ รถบัส ได้เป็นอย่างดี และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท (ท.2) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำ ตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวัน ปิดรับสมัคร (สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบมาตรฐานประจำตำแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
5 ประเภทผู้บริหารระดับต้น
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 40,000 บาท
ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครฯ)
– วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 22,500 บาท
– วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท
5.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

วัน และเวลาที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 มกราคม 2566

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

Share the Post: