สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา บัดนี้- 26 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิขาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดำเนินการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการเป็นข้าราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
– สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทศโนโลยีขีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการประมง)
– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางคอมผิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา)
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง (ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาจีน ทางภาษาญี่ปุ่น ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาเยอรมัน ทางภาษาฝรั่งเศส)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของตนเองที่ใช้สมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.htm  และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Inteme) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามชั้นตอน ดังนี้
1. ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามชั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้แต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566
2. กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: