สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16-20 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง, ครูผู้สอน, ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ตำแหน่งพี่เลี้ยง
ตำแหน่งครูผู้สอน/คณิตศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้สอน/นาฏศิลป์
ตำแหน่งครูผู้สอน/ดนตรีสากล
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/สุขศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/ปฐมวัย
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/พลศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต.)/วิทยาศาสตร์
ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขา – ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสาขา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกสาขา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และครูผู้สอน จชต.) ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคุณวุฒิทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือตามที่ ก.พ. รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) และยังไม่หมดอายุ
(3) พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
ต้องมีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา หรือมีวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ปัจจุบันต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) หรือวิทยากรอิสลามศึกษาอย่างเข้มอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ภาคเช้าในเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ภาคบ่ายในเวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: