‘กรมการจัดหางาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ช/ญ วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,781 สมัครบัดนี้-18ก.ย.62

กรมการจัดหางาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 กรมการจัดหางาน จึงประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจนไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) รวมจำนวน 42 อัตรา (ชาย 24 อัตรา หญิง 18 อัตรา)

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
-อายุ เพศชาย 20-40 ปี/เพศหญิง 20-35 ปี
-ส่วนสูง เพศชาย 160-175 เซนติเมตร/เพศหญิง 150-165 เซนติเมตร

-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
-ระดับสายตาสั้น ไม่บอดสี (ตาสองข้างต้องอยู่ในระดับ 1.0)

-ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-25 เดชิเบล (DB)
-ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี
-หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะเป็นการดี

3.หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 1 ใบ ดังนี้
-ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้เอง หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน

-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี)

-สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด
-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ใช้ติดใบสมัคร)

-หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3 หรือ รด.5) หรือหนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน (เฉพาะเพศชาย)

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อ 1-7 เรียบร้อยแล้วจะลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครในใบสมัคร และคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้สมัคร เพื่อนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบ (ยกเว้นผู้ที่ยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจะได้รับคืนเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบ)

ข้อมูลจาก thaijobsgov

Share the Post: