วิธี รับเงินคืนจากประกันสังคม

ถือเป็นความรู้และประโยชน์อย่างมากสำหรับหลายๆคนมักคิด ว่า จะส่งไปทำไมประกันสังคมเนี่ย ส่งไปก็ไม่ได้ใช้.. ได้ใช้แน่นอนค่ะ เงินที่เราส่งไป ไม่ใช่ส่งทิ้งไปเปล่าๆ โดยประ กันสังคมเป็นระบบที่บังคับให้ทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง (5% ของเงินเดือน)

ข้อดีของประกันสังคม คือลูกจ้างอย่างเรา จะจ่ายเงินปร ะ กันนี้ (เรียกว่าเงินสมทบ)

ในแต่ละเดือนของประ กันสังคม แบ่งเงิน ไปทำอะไร อย่างไหนบ้าง?

สำหรับเงิน 750 บาท ในแต่ละเดือuของประกัuสังคม จะถูกแบ่งเป็น
1. 225 บาท สำหรับดูแลเรื่องป่ วย ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหา ยไป ไม่ได้รับคืน

2. 75 บาท สำหรับใช้ประกันการว่างงาu ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ สามารถเอาเงินส่วนนี้มาใช้ในร ะ หว่างหางานหรือรอหางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้รับคืน

3. 450 บาท สำหรับเก็บเป็นเงินออม จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไข การได้เงินก้อนสุดท้ าย (เงินออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

1. จ่ายประ กันสั งคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่า ยเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชรๅภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็uเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือu = 4,500 บาท

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15ปี จะได้เป็ น เงินก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัu แต่จะมากกว่า ข้อ 3.1 คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย

เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืuเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือu เรียกว่า บำนๅญ-ชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

กรณีจ่ายครบ 15 ปีพอดี

จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือu 60 เดือuสุ ดท้ าย เช่น 60 เดือนสุดท้ าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือuละ 3,000 บาท

กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี

จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือuสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ

คือ 20%ของเงินเดือuเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือuเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้uต่ำมา 5 ปี)

ตัวอย่าง เช่u

เฉลี่ยเงินเดือu 60 เดือuสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือu คือ (20% x 15,000 บาท) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท

กรณีที่ได้รับเงินบำนาญ ช ร า ภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีเลย ก่อนล่ะ กรณีเช่นนี้ จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า

ของเดือนสุดท้าย ของ เงินบำนาญ ที่ได้รับเช่น รับเงินรายเดือน เดือนก่อนหน้านี้ 6,375 บาท หากจๅกไป รับ 63,750 บาท

ข้อมูลจาก www.richfarmtoday.com