‘กระทรวงแรงงาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่กำลังว่างงาน ซึ่งวันนี้แอดมีอีกหนึ่งทางเลือกในด้าน ก า ร ทำ งาน สำหรับใครที่อยากไปทำงานยังต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แต่ไ ม่ มี ทุนในการเดินทางและค่ าใช้จ่า ยต่างๆ ห ม ด ห่ ว ง ไปเลยคะ เพราะ กระรวงแรงงาน เปิดรับสมัคนไทยไปทำ งานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัคร ในโครงการ IM Janpan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-สั ญ ช า ติ ไทย

-อ า ยุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้น ไ ป ทุกสาขา
-ฟรี ค่ าตั๋ วบิ นไปกลั บ ญี่ป่น-ไทย

การเปิดรับสมัคร
-เพศ หญิง สมัครได้ ร ะห ว่ างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
-เพศ ชาย สมัครได้ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

ระหว่างฝึก มีเงินเดือนให้ตามค่าแรงขั้นต่ำญี่ปุ่น ฝึกครบ 3 ปี รับโบนัส 600,000 เ ย น สามารถสมัครได้ที่สำนัก ง า น จัดหา งา น จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-564315 ต่อ 106

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น

และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุ กรรม การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุ กรรม การเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงาน เ ท ค นิ ค คนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน , Closeeyes

Share the Post: