admin2

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 60 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(2) ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด (เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด)

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่อากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 224 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวัน15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
(2) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากําลัง หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง และ
(3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา Read More »

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 269 อัตรา (ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา)

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมการจัดหางาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 96 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเจพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 159 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาหนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเจพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้รับการจ้างในตำแหน่งนี้

การรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบตัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://doe.go.th/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566
– การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไชต์ http://doe.go.th/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ดังกล่าว

ประกาศรับสมัคร

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 269 อัตรา (ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา) Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครออนไลน์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศหรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิซาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางผังเมือง

2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 : 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

5. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท
อัตราว่างครั้งแรก 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://dptthaijobjob.com “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง”

ประกาศรับสมัคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครออนไลน์ Read More »

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 -15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้  จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตองปลาย (ม.6)

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาการบัญชี

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

8. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9. ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10. ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน  11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

13. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

14. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิดัล ทางการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

17. ตำแหน่งนักวิจัยป่าไม้  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาตร์

การรับสมัคร
– วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วิธีการรับสมัคร
(1) เข้าเว็บไชต์ https://forest.thaijobjob.com
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

ประกาศรับสมัคร

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 -15 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมเจ้าท่า  ที่ 26/2566  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม   จำนวน  1 อัตรา   เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3. ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร   จำนวน  2 อัตรา   เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5 .ตำแหน่งนายช่างโยธา  จำนวน  1 อัตรา   เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ  จำนวน  1 อัตรา  เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

7. ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ   จำนวน  1 อัตรา   เงินเดือน 10,430-11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)  จำนวน  1 อัตรา   เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง (คนพิการ)  จำนวน  1 อัตรา  เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)  จำนวน  1 อัตรา  เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://md.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร
– ไฟล์ประกาศ 1
– ไฟล์ประกาศ 2

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศงานระเบียบการโดยสาร เรื่อง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอน  จำนวน 37 อัตรา  อัตราค่าจ้าง วันละ 354 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจําตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากฝ่าย/สํานักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนําหนังสืออนุญาตมายื่นให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ไม่จํากัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสําคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.4
5. คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
6. มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ําหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ  เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ
7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ ติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
9. เป็นผู้ที่มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
10. สามารถทํางานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
12. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
13. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
14. ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
15. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด

2. ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท โดยให้เป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด

3. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 350 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิซา
– เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เชนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน กพ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

4. ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
เงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 90 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระตับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

การรับสมัครสอบ
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 452 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต Read More »

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) เจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา Read More »

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์

2. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
เงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการวางผังเมือง ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์

3. ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัคร

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา Read More »