สำนักงาน พม. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ – 25 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เงินเดือน  11,500-12,650 บาท  จำนวน  9 ตำแหน่ง
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา

1.2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1.3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท  จำนวน  15 ตำแหน่ง
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1.4 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  เงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท  จำนวน  2 ตำแหน่ง
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน

ประกาศรับสมัคร

สำนักงาน พม. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ – 25 มกราคม 2566 Read More »