กยศ ลดเบี้ย พักชำระหนี้ 1 ปี ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กยศ.ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้กยศและช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ โดยมาตรการที่ออกมามีทั้งลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีในครั้งเดียว มาตรการต่อไปคือ การลดเบี้ยปรับถึง 75 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องร้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะเป็นปกติ มาตราการ พักชำระหนี้ 1 ปีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แถมเพิ่มค่าครองชีพให้อีกคนละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และการลงทะเบียนขอปรับลดอัตราเบี้ยปรับ

มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ดังนี้
1.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว หากเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
• กรณีผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี สามารถติดต่อชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีและรับส่วนลดเบี้ยปรับ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ www.studentloan.or.th ทั้งนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

 1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยติดต่อชำระหนี้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 2. พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี ดังนี้
  3.1 คุณสมบัติ
  • เป็นผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ และยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
  • เป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3.2 เงื่อนไขการพักชำระหนี้
  • กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี พักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
  • กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน พักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ
  3.3 ผู้กู้ยืมเงินที่ได้สิทธิพักชำระหนี้ ไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้
  3.4 ในระหว่างพักชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย และหยุดคิดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด
  3.5 วิธีการยื่นขอรับสิทธิ์
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ขอใช้สิทธิพักชำระหนี้ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันจะต้องลงนาม ในแบบคำขอพักชำระหนี้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบทุกราย

ข้อมูลจาก 2benews,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กยศ ลดเบี้ย พักชำระหนี้ 1 ปี ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Read More »