กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครพนักงานราชการ 47 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ จำนวน 47 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 16 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

3.ตำแหน่ง ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: รับวุฒิ ปวช.สาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือในสาขาวิชที่เกี่ยวข้อง

4. พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. พนักงานดูแลระบบข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
– มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.isoc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศฉบับเต็ม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครพนักงานราชการ 47 อัตรา Read More »