การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศงานระเบียบการโดยสาร เรื่อง รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอน  จำนวน 37 อัตรา  อัตราค่าจ้าง วันละ 354 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจําตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากฝ่าย/สํานักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนําหนังสืออนุญาตมายื่นให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ไม่จํากัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสําคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.4
5. คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
6. มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ําหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ  เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ
7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ ติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
9. เป็นผู้ที่มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
10. สามารถทํางานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
12. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
13. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
14. ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
15. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2566 Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา ค่าจ้างวันละ 336 บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565

ประกาศงานระเบียบการโดยสาร รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 28 อัตรา เพื่อมาทดแทนลูกจ้างเฉพาะงานฯ ในอัตราที่ว่าง อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท
มีกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ วันที่ได้รับการว่าจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.4 ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8
1.5 คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
1.6 มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและไม่มีรอยสัก
เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 65 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100) เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ชม. น้ำหนัก 50 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 ตามเกณฑ์ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
1.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
1.8 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพ ติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.9 เป็นผู้ที่มีสายตาดีและสามารถเห็นสีได้สมบูรณ์ (ตาไม่บอดสี)
1.10 สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
1.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.13 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.14 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.15 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภา กรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
1.16 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 1.17 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากงาน จากราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคาร ซัน 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความ ปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 – 220 – 4211

อ่านประกาศ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา ค่าจ้างวันละ 336 บาท Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 480 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 28 ตุลาคม 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 480 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 • พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) 264 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) 98 อัตรา วุฒิ ปวส.
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) 9 อัตรา วุฒิ ม.3

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 • พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) 5 อัตรา วุฒิ ม.3
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 3 อัตรา วุฒิ ม.3

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • วิศวกร 2 (วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) 28 อัตรา วุฒิ ปวช.

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 • วิศวกร 2 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค < (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์
  หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 26 อัตรา วุฒิ ปวช.

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ) 4 อัตรา วุฒิ ปวช.

สมัครทางเว็บไซต์ : https://railway.thaijobjob.com  วันที่เปิดรับสมัคร : 15 – 28 ตุลาคม 2564

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา Read More »