การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 130 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา

2.ตำแหน่ง วิศวกรรมไฟฟ้า

3.ตำแหน่ง วิศวกรรมเครื่องกล

4.ตำแหน่ง สถาปนิก (ป.โท)

5.ตำแหน่ง สถาปนิก (ป.ตรี)

6.ตำแหน่ง พยาบาล

7.ตำแหน่ง นักบัญชี

8.ตำแหน่ง เศรษฐกร

9.ตำแหน่ง นิติกร

10.ตำแหน่ง บุคลากร (ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ)

11.ตำแหน่ง พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

12.ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบบัญชีภายใน

13.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

14.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

15.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

16.ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน

17.ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

18.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

19.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

20.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สาขาวิชาเครื่องกล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่กำหนด และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.ได้มีการรับรองไว้แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครสอบวันที่ 27 กันยายน 2563

2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

การรับสมัครงาน

ผู้สนใจจะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.nha.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลจาก sobrajakan.com

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานขับรถ
งานโรงงาน

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 130 อัตรา Read More »