สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอภักดีชุมพล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. กรณีที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้
3. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
5. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามี ความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติ ของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดและอัพโหลดใบสมัครพร้อมสนาหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/ejvER (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 044-811-483

อ่านประกาศฉบับเต็ม