สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 23 อัตรา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
2. คณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
3. ภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
4. ภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา
5. วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
7. พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8. ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ให้เป็นตามที่ระเบียบกำหนด เดือนละ 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อ สัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศ รับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราช บัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้ จากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 www.sk3.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ. ห้องประชุมเขาน้ำค้าง (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครสอบ ได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

อ่านประกาศ

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา Read More »