แจกฟรี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น และ ก.พ.

1. ability ความสามารถ
2. about เกี่ยวกับ
3. above ข้างต้น
4. abroad ในต่างประเทศ
5. absence การไม่อยู่
6. absent ไม่อยู่
7. accept ยอมรับ
8. acceptable ยอมรับได้
9. accident อุบัติเหตุ
10. accordance ความสอดคล้อง
11. according to ตามที่
12. account บัญชี
13. ache ปวดเมื่อย
14. acid กรด
15. across ข้าม
16. act การกระทํา
17. action การกระทํา
18. active กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
19. activity กิจกรรม
20. actor นักแสดง
21. actress นักแสดงหญิง
22. again อีกครั้ง
23. afterwards ภายหลัง
24. actual ที่เกิดขึ้นจริง
25. add เพิ่ม
26. addition การบวก,การเพิ่ม
27. address ที่อยู่
28. adjective คําคุณศัพท์
29. admiration การชมเชย
30. admire ชม
31. admit ยอมรับ
32. admittance การอนุญาตให้เข้า
33. adult ผู้ใหญ่
34. advanced ก้าวหน้า
35. advantage ความได้เปรียบ
36. adventure การผจญภัย
37. adverb คําวิเศษณ์
38. advertise โฆษณา
39. advertisement การโฆษณา
40. advice แนะนํา
41. advise คําแนะนํา
42. affair เรื่อง
43. afford สามารถซื้อได้
44. afraid กลัว
45. after หลัง,หลังจาก
46. afternoon ตอนบ่าย
47. against ต่อต้าน,พิง
48. age อายุ
49. ago ที่ผ่านมา
50. agree ตกลง
51. agreement ข้อตกลง
52. ahead ก่อนหน้านี้, ล่วงหน้า
53. aim จุดมุ่งหมาย
54. air อากาศ
55. aircraft เครื่องบิน
56. airforce กองทัพอากาศ
57. airport สนามบิน
58. alcohol แอลกอฮอล์
59. alike เหมือนกัน
60. alive มีชีวิตอยู่
61. all ทั้งหมด
62. allow อนุญาต
63. almost เกือบ
64. alone คนเดียว
65. along ตาม
66. aloud ดัง
67. alphabet ตัวอักษร
68. already แล้ว
69. also ยัง
70. although ถึงแม้ว่า
71. altogether ทั้งหมด
72. always สม่ําเสมอ
73. among ในหมู่
74. amount จํานวน
75. amuse ทําให้สนุกสนาน
76. amusement ความขบขัน
77. amusing น่าขบขัน
78. ancient โบราณ
79. and และ
80. anger ความโกรธ
81. angle มุม
82. angry โกรธ
83. animal สัตว์
84. ankle ข้อเท้า
85. annoy รบกวน
86. annoyance ความน่ารําคาญ
87. another อื่น
88. answer คําตอบ
89. ant มด
90. anxiety ความกังวล
91. anxious กระวนกระวาย
92. any ใด ๆ
93. anyhow ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
94. anyone ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
95. anything สิ่งใด
96. anywhere ที่ใดก็ได้

ดาวน์โหลดตามเอกสาร ได้ที่ File

แจกฟรี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น และ ก.พ. Read More »