งานราชการปี 66

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 60 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
(2) ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด (เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด)

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่อากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 224 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวัน15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566

(1) แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

(3) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

(5) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา งานการพยาบาล
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

(6) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา งานทันตกรรม
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

(7) ผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลแผนกต่าง ๆ หรือสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responde) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(8) พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
สมัครสอบในรูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค Med Msu Career (ลิงค์รับสมัครงานออนไลน์) หรือสแกน QR Code (ในประกาศรับสมัคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809

ประกาศรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2566 Read More »

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 101 อัตรา บัดนี้-20 มกราคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ประเภทผู้บริหารระดับต้น
สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
– หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– หัวหน้าฝ่ายนิติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
– นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– นักกายภาพบำาบัด จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาโยธา) จำนวน 1 อัตรา
– นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร จำนวน 2 อัตรา

1.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
– นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
– นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

1.4 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 13 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
– คนสวน จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร ตามมาตรฐานประจำตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.2 ผู้สมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จะต้องผู้มีปริญญาตรี/โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์

– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ วิเคราะห์ รายงานผลการวิจัย ทางห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการทดลองประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 หรือชุดป้องกันเชื้อโรค
– มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน ความพร้อมตาม คุณภาพ ISO 17025:2017 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตขึ้นไป กรณี มีผลงานไม่เกิน 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านไอทีในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับ สมัคร
3.4 ผู้สมัครตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาด้านไฟฟ้า ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.5 ผู้สมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค จะต้องผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า, ช่างยนต์, หรือช่างเชื่อม ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

3.6 ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการขับตู้ รถบัส ได้เป็นอย่างดี และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท (ท.2) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานประจำ ตำแหน่งที่รับสมัครครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร
3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวัน ปิดรับสมัคร (สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบมาตรฐานประจำตำแหน่ง)

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
5 ประเภทผู้บริหารระดับต้น
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 40,000 บาท
ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครฯ)
– วุฒิปริญญาโท ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 22,500 บาท
– วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท
5.3 ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– วุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
– วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

วัน และเวลาที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 มกราคม 2566

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 101 อัตรา บัดนี้-20 มกราคม 2566 Read More »