ต่อใบขับขี่ ปี63

ขนส่งฯ เปิดให้อบรมสอบใบขับขี่ฟรี ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ตลอดปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวว่า

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประจำปี 2563
สำหรับผู้ที่ยังไม่ เ ค ย มีใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์-อาทิตย์

โดยไม่มีค่าใช้จ่าຢในการสมัครและอบรม ซึ่งเป็นโครง ก า รที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัຢ กฎหมาຢที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้ อย่ าง ถูกต้อง โดยมีราຢละเอีຢดในการอบรมและรับใบขับขี่รถยนต์ ดั ง ต่ อ ไปนี้

-วันเสาร์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก ม า รຢาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถ อ ย่ า ง ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับ ก า ร ทดสอบข้อเขีຢนระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-exam)

-วันอาทิตย์ทดสอบขับรถในสนามสอบ ม า ต ร ฐ าน ของกรมการขนส่งทางบก

-ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบ อ นุ ญ า ต ขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

สำหรับปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น

โดยสามารถสมัคร ล่ ว ง ห น้ า ได้ด้วยตนเองที่ ส่วนใบอนุญ าต ขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-271-8888 ต่อ 4202-3

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมี อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เคยมีใบอนุญ าตขับรถยนต์มาก่อน และยื่นใบสมัคร ล่ ว ง หน้ า ด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

โดยเตรีຢมหลักฐ าน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพ ทย์ ฉบับจริงที่มี อายุไม่เกิน 1 เดือน

ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ຢกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเ ท ศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน

ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อ ย่ า ห ล ง เ ชื่ อ ผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไ ม่ ต้องผ่านการทดสอบใดๆ

นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ป ล อ ม แล้ว ยังมีความ ผิ ด ตามกฎหมาย อ า ญ า ฐานใช้เอก สาร ป ล อ ม ด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ข้อมูลจาก Springnews ,ข่าวรายวัน

ขนส่งฯ เปิดให้อบรมสอบใบขับขี่ฟรี ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ตลอดปี 2563 Read More »

ต่อใบขับขี่ 2563 ต้องใช้อ ะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปีต้องสอบใหม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอยากเอามาฝากค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาระดีๆ สำหรับการต่อใบขับขี่ เพราะว่าตอนนี้มัน หมดยุคใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้อาจจะดีหน่อยที่มีแบบตลอดชีพให้ไม่ต้องวุ่นวายกับการคอยต่ออายุ แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจะต้องคอยต่อทุก ๆ 2 ปี หรือ 5 ปี ใบขับขี่รถส่วนบุคคลนั้นสำคัญมากเวลาจะขับรถไปไหนมาไหนหากไม่พกไว้หรือไม่มีถือว่าผิ ด ก ฎ ห ม า ย อีกอย่างข้อดีของการต้องคอยไปต่อคือ จะได้รู้ว่ายังจำเป็นต้องใช้รถอยู่

บางคนได้ใบขับขี่ตลอดชีพไปแล้ว แต่ไม่ได้ขับรถนานจนกลายเป็นขับไม่เป็นไปเลยก็มี สำหรับปี 2563 นี้

ระบบระเบียบในการ ต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้างมาอ่านกันได้เลย

เวลาจะต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคลนั้นจะต้องต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน สำหรับใบขับขี่ 5 ปี ถ้าหมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนเพิ่ม 50 ข้อ หากเกิน 3 ปี จะได้สอบใหม่ทั้งหมด รวมถึงจะต้องใช้ใบรับรองแ พ ท ย์ด้วย และเวลาในการอบรม คือ 2 ชั่ วโมง สำหรับคนที่จะต่อจากชั่ วคราวเป็น 5 ปี นั้นจะต้องต่อล่วงหน้า 60 วัน ถ้าหมดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้สอบข้อเขียนใหม่แต่ถ้าเกิน 3 ปี ก็ได้สอบใหม่ทั้งหมด

สำหรับเอกส ารสำคัญที่จะต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี นั้นจะต้องใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถส่วน บุคคลฉบับจริง (ใบเดิม) และบั ต รประชาชนตัวจริงเท่านั้น จากนั้นนำไปต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านคุณได้เลย

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่

  1. ทำการตรวจสอบเอกส ารให้เรียบร้อยว่าเอามาครบทุกอย่างไหม จากนั้นไป ออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ
  2. ทำการยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยจะมี การทดสอบหลายอย่าง เช่น ทดสอบการมอง เห็นสีที่จำเป็นสำหรับการขับรถ ทดสอบป ฏิ กิ ริ ย าเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ ทดสอบสาย ต าทางลึก ทดสอบสาย ต าทางกว้าง เป็นต้น
  3. ต่อด้วยเข้ารับการอบรม 1 ชั่ วโมง
  4. จ่ายค่ า ธ ร รม เ นี ย มและถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ใหม่
  5. รับใบขับขี่อันใหม่ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

การต่อใบขับขี่แบบชั่ วคราวเป็น 5 ปี เ อ ก ส า ร จำเป็นที่จะต้องใช้นั้นมี ใบรับรอง แ พ ท ย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง

และ บั ต รประชาชนตัวจริงเท่านั้น อย่าลืมทำการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าไปด้วยสำหรับกรณีที่รู้ว่าจะต้องได้สอบใหม่แน่ ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชั่ วคราวเป็น 5 ปี

  1. เริ่มตรวจสอบเอกส ารตัวเองให้เรียบร้อยว่าเอามาครบหรือไม่ จากนั้นออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ ตามด้วยการยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต่าง ๆ เช่น ทดสอบการมอง เห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบ ป ฏิ กิ ริ ย า เท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณไฟจราจร ทดสอบสายต าทางลึก ทดสอบสายต าทางกว้าง เป็นต้น
  2. ทำการ ชำร ะ ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม และเข้าไปถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ใหม่
  3. รับใบขับขี่ ก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้เลย

ในส่วนของค่ า ธ ร ร มเ นี ย มในการต่อใบอนุญาตขับขี่นั้นจะรวมแล้วตกที่ 505 บาท โดยมีค่าใบคำขอ 5 บาท ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท เป็นต้น ต่ออายุใช้เวลาเพียง 1 วันก็เสร็จยกเว้นได้สอบใหม่ และควรไปในเวลาทำการแนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าจะได้เสร็จเร็ว ๆ โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และรอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

ใ บ อ นุ ญ า ตขับขี่รถนั้นสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นเครื่องหมายว่าคุณได้ผ่ านการทดสอบการขับรถที่ถูกต้องมาแล้ว พอได้มาก็อย่าลืมพก ก่อนจะหมดอายุอย่าลืมต่อให้เรียบร้อยก ฎ ห ม า ย มีก็ควรจะเคารพจะได้ไม่มีปัญหา ให้วุ่นวายตามมา ใครที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุแล้วไปทำการต่อกันได้เลยที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน

ที่มา a uto deft ,jorkhaoseed

ต่อใบขับขี่ 2563 ต้องใช้อ ะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปีต้องสอบใหม่ Read More »