ป.ตรี

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 250 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ประจำปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 250 อัตรา(วุฒิ ปวช.-ป.ตรี) ประจำปี 2565

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำาสาข ในสังก้ด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสำปาง ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ละสาขา จำนวน 14 สาขา จำนวน 250 อัตรา

โดยหลักกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการสมัคร ตังนี้

1.ลักษณะงามทีมอบหมายให้ปฏิปัติ
ทำหน้าที่อำนวยความสะควกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสติการแห่งรัฐ ปี 2565
ให้ศาแนะนำแก่ประชาชนทีมาลงทะเบียน ปันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร พร้อมทั้งบริการกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2 ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่จ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวย.
3 ต้องเป็นผู้มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่สาชา หรือใกล้เยง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเตินทางได้สะดวก
4 เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามรถอสารและถ่ายทอดความรู้ ธิบายชั้นตอนการลงทะเบียนและกรตรวจสอบเอกสารประกอบกรลงทะเบียนเบื้องต้น
5 สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบปัตรประชาน และอุปกรณ์ โ ที่เกี่ยวข้องใต้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
6 สามารถใช้งาน Web Application ได้เปิ่นอย่างดี
7 มี E-mall และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อโต้
8 เป็นบุคคลที่ชนาคารจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามรถที่จะปฏิปัติงาน ส้มภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ปันทึกข้อมูลตัวยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้
9 ต้องไห่รับว้คนป้องกันไวรัสโควิด19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
10 หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิปัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าจ้าง
1 กรณีปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
2 กรณีประกาศนียปัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
3 กรณีประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช. ไม่ต่ำกว่าเตือนละ 9,400 บาท

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมปัติตามที่ขนาคารกำหนด แจ้งความประสงค์ให้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 บ. ณ ธ.ก.ส.สาขาตาม
ภูมิสำเนาหรือที่ต้องการปฏิปัติงาน เพียง 1 สาขา (หากพนว่าสมัตรมากกว่า 1 สาขา และได้รับตัดเลือก
ธนาคารขอตัดสิทธิ์ในการสมัครตังกล่าว และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1) สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2) สำเนาปัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4) เอกสารจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) เอกสารเปลี่ยนซื้อ – สกุล (ถ้ามี)
6) เอกสารรับรองการได้รับวัคนป้องกันไวรัสโควิด19

อ่านประกาศ

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 250 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ประจำปี 2565 Read More »

CENTRALGroup เปิดรับสมัครพนักงาน มากกว่า 200 อัตรา

CENTRALGroup เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

รายละเอียดกการรับสมัคร

 • Virtual Job Fair เปิดรับสมัครทั่วประเทศ มากกว่า 200 อัตรา 
 • ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ >> 
 • ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 • DEPARTMENT MANAGER TRAINEE (ผู้จัดการแผนกฝึกหัด)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาเก็ตอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
  • สามารถประจำสาขา กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้

STORE MANAGER (ผู้จัดการสาขา)

STORE MANAGER TRAINEE (ผู้จัดการสาขาฝึกหัด)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานค้าปลีกและซูเปอร์มาเก็ตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านบริหารงานหน้าร้านอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำสูง การทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถประจำสาขา กรุงเทพฯ/ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้

23 – 24 ก.ย. 64 พบกับ CentralFoodRetail

 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร 
 • โรบินสัน รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ หลายอัตรา
ประจำ สาขา
  • โรบินสัน ราชบุรี
  • โรบินสัน กาญจนบุรี
  • โรบินสัน เพชรบุรี
  • โรบินสัน ลพบุรี
ลักษณะงาน :
  • ยืนประจำจุดคัดกรองลูกค้า และแนะนำการใช้ Application Thai Save Thai
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป, รับทุกวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

Komonoya เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง

 •  พนักงานจัดเรียงสินค้า
 • แคชเชียร์
  • ประจำสาขา
  • โรบินสันศรีสมาน
  • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยกของหนักได้ มีความอดทน

สมัครได้ที่ https://centralgroupcareers.com/application/project-949

ติดต่อสอบถาม คุณนิว 065-929-0485

Tops เปิดรับสมัครพนักงานประจำ หลายอัตรา

สมัครได้ที่ >> https://centralgroupcareers.com/application/project-948

สาขา อินเด็กซ์ชัยพฤกษ์

ตำแหน่งงาน

 • พนักงานครัวร้อน

สาขา ชัยพฤกษ์ (ปั้ม ปตท.เดอะคริสตัส สะพานพระราม 4)

ตำแหน่งงาน

 • พนักงานจัดเรียงสินค้า
 • พนักงานแผนกอาหารสด(เนื้อ,ปลา)
 • พนักงานแผนกผักผลไม้
 • พนักงานครัวร้อน
 • พนักงานเบเกอรี่

สาขา บีไฮฟ เมืองทองธานี

ตำแหน่งงาน

 • พนักงานแคชเชียร์
 • พนักงานแผนกผักผลไม้
 • พนักงานจัดเรียงสินค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทน ยกของหนักได้
 • ติดต่อสอบถาม
 • คุณนิว 065-929-0485

ดูรายละเอียด ของตำแหน่ง https://centralgroupcareers.com/

ที่มา-ratchakarnjobs

CENTRALGroup เปิดรับสมัครพนักงาน มากกว่า 200 อัตรา Read More »

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
1. ตําแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 12 อัตรา

 • ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตําแหน่ง พนักงานการภาษี 25 อัตรา

 • ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 9 อัตรา

 • ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา

 • ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ 52 อัตรา

 • ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.rd.go.th/62896.html
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงาน (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา Read More »

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.หัวหน้าส่วนงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
-มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและจัดท้างบประมาณประจําปีรวมถึงภาพรวมของธุรกิจได้
-สามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแผนได้ดี
-มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริการ
-มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทํางบประมาณ
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
-สามารถจัดทํารายงานวิเคราะห์ต้นทุน จัดทํางานรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและไตรมาสได้เป็นอย่างดี
-ใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle) ได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ ในการทํางานระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 ปี
-ติดต่อประสานกับหน่วยงาน ภายนอกและภายใน องค์กรได้เป็นอย่างดี
-มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษธในการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

2.หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
-สามารถบริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้
-สามารถพิจารณา วิเคราะห์ จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการทํางานในส่วนของด้านรายได้และกระแสเงินสต เพื่อให้สอดคล้องกับุรกิจบริษัท
-ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้และการชําระเงินให้ถูกต้อง
-ประสานงานกับสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลทีมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
-จัดทํางบกระแสเงินสดและประมาณการเงินสดได้
-มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีระบบ ERP (SAP / NAV / Oracle))
-มีประสบการณ์ในการบริหารกระแสเงินสด และมีประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน
-มีประสบการณ์ ในการทํางาน ระดับหัวหน้า อย่างน้อย 3 – 5 ปี

3.ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลองค์กรและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถกําหนดแผนการจัดทําเอกสารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่องค์กรกําหนด
– สามารถจัดทํานโยบายเรื่อง การขึ้นทะเบียนเฉกสาร การจัดทํา การทบทวน จัดเก็บและ ทําลายเอกสาร คุณภาพเพื่อเป็นกรอบในการควบคุมดูแลให้การบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ
องหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรกําหนด
– ติดตาม ประเมินผล เอกสารคุณภาพไปใช้งาน อย่างถูกต้องตามแผนงานและเป้าหมายที่กําหนด ทบทวนแผนงาน ตามแผนงานที่วางไว้
– จัดทํานโยบายและแนวทางการดําเนินการด้านบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้ครอบคลุมการค้นหาความเสี่ยง ประเมินและการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ติดตามประเมินผลกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของบริษัท

– สามารถดําเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลการดําเนินการตามตัวชี้วัด(KPI) ทั้งในระดับหน่วยงานและ บริษัท วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดทํารายงาน เพื่อสื่อสารแก่หน่วยงานและผู้บริหารและเป็นข้อมูล สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
– สามารถจัดทําการเปรียบเทียบตัวชี้วัด Benchmark น่าข้อมูลตัวชี้วัด Benchmark และการ ปฏิบัติที่ดีที่สุด Best practice สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้เกิดปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งใน ระดับหน่วยงานและบริษัท
– สามารถศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตาม มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเข้าด้วยกัน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/ SSF / C / TQM / GMP /PKC3 ด้านกํากับดูแลองค์กร
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (GAC / CG)
– สามารถจัดทํารายงาน / ให้ข้อคิดเห็น / เสนธแนะ วิธีการนําเสนอระดับบริหารเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลองค์กรที่ดี

4.หัวหน้าส่วนบริหารกลาง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ป.ตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ควบคุมงานสารบรรณเอกสารเข้าออกเพื่อเสนอ กก.ผจก. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออกและจัดทําสารบรรณเอกสาร ประกาศ ตําสั่ง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดำเนินการ จัดแผนงาน ประสานงาน และอํานวยการ ในการนําเสนอวาระ การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริษัท
-สามารถการจัดทํารายงานการประชุม มติที่ประขุม และข้อสังเภตจากคณะกรรมการบริษัทการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได
-ควบคุม/ตรวจสอบความถูกต้องการจัดเก็บเอกสาร ค่าใช้จ่ายค่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการประขุมกรรมการโดยบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถควบคุมและดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-สามารถควบคุมระบบงานเทคโนโลยีสารสบเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลางอย่างมีประสิหธิภาพ
-สามารถควบคุม คําเนินการจัดทําเอกสารตามระบบ IOS ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานกลาง
-จัดทําแผนงานค้านบริหารงานภลาง และจัดทํางบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
-ควบคุม และกํากับดูแลการจัดทําเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นการยื่น เข้า -ออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
-ดําเนินการ กํากับดูแล ทบทวน สอบทาน กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ข้อบังคับการทํางานเภายโบองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ คตามระเบียบที่กําหนด
-ฝึกอบรม สอนงาน ควบคุม บริหาร สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีประสบการณ์ในงานธุรการ บริหารงานกลาง เลขบุการบริหาร Personel Assistant อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110 หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ ในวันและเวลาทําการปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2564 หรือสามารถสมัครได้ทางอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/online-application-form

ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) Read More »

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 16-30ก.ย.62

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง 16-30 ก.ย.62 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 16-30ก.ย.62 Read More »